Asystent w grupie pracowników dydaktycznych

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytet Warszawski

WMIM/1210/EK/11/2021

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko
Asystenta w grupie pracowników dydaktycznych
na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Specjalność: technologie informacyjne

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłaszam konkurs na nie
więcej niż 1 stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych, specjalność: technologie informacyjne w Instytucie Informatyki
Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020, poz. 85 ze zm.).
Warunki zatrudnienia: od 1 października 2021, pełny etat, zatrudnienie na 1 rok lub 2 lata (do ustalenia z kandydatem) z możliwością
przedłużenia na czas nieokreślony po pozytywnej ocenie pracy w ostatnim roku zatrudnienia. W ramach obowiązków zawodowych
zatrudniona osoba ma prowadzić zajęcia dydaktyczne (pensum: 360 godzin dydaktycznych w roku akademickim) związane z technologiami
informacyjnymi (patrz http://pi.mimuw.edu.pl/).
Osoby ubiegające się o stanowisko asystenta powinny posiadać:
1. tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
2. biegłość w korzystaniu z zaawansowanych możliwości pakietów biurowych (edytor, arkusz kalkulacyjny);
3. podstawową znajomość działania komputerów, systemów operacyjnych i sieci komputerowych;
4. podstawową znajomość zagadnień związanych ze współczesnymi technologiami informacyjnymi.
5. umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim.
Dodatkowym atutem będzie:
1. doświadczenie w prowadzeniu kursów, zajęć, lekcji.
2. umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim, udokumentowana referencjami lub w inny sposób.
Zainteresowani proszeni są o wysłanie e-mailem w postaci załączników (pdf) następujących dokumentów:
1. zgłoszenie do konkursu adresowane do Dziekana Wydziału MIM,
• z dołączoną klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (patrz załącznik do ogłoszenia)
• zawierające zdanie: jako kandydatka / kandydat potwierdzam, że zapoznałam / zapoznałem się zasadami przeprowadzania
konkursów na UW określonymi przez Zarządzenie Rektora UW nr 106 oraz par. 122 Statutu UW i akceptuję te zasady;
2. odpis dyplomu magisterskiego;
3. życiorys zawodowy (CV) przygotowany według wzoru, patrz strona https://www.mimuw.edu.pl/konkursy/;
4. (opcjonalnie) listy polecające od poprzednich pracodawców ze szczególnym uwzględnieniem działalności dydaktycznej.
Materiały należy przesłać w postaci plików pdf na adres e-mail: konkursy@mimuw.edu.pl ze wskazaniem w nazwie przesyłanych plików
imienia, nazwiska oraz stanowiska.
Termin zgłoszeń upływa 31 marca 2021 roku.
Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.
Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 15 czerwca 2021 r. (mailowe
powiadomienie o wyniku konkursu). Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku
nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.