adiunkt badawczy

  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia:
  • Dziedzina nauk społecznych

Opis stanowiska

OBM-NA-HERAISE-1.1

Badacz ilościowy do projektu RAISE (Horyzont Europa)

Ośrodek Badań nad Migracjami (OBM) ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w wymiarze pół etatu w ramach projektu RAISE finansowanego z programu Horyzont Europa.

Instytucja: Ośrodek Badań nad Migracjami (OBM), Uniwersytet Warszawski

Stanowisko: typu postdoc (adiunkt w grupie pracowników badawczych)

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony (pół etatu)

Okres zatrudnienia: 48 miesięcy

Przewidywana data rozpoczęcia: 11 maja 2023 r.

Liczba stanowisk: 1

Miejsce pracy: ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa

Wynagrodzenie: zgodnie z Zarządzeniem Rektora UW nr 75 z 17.04.2020 do 7200 zł brutto miesięcznie [Oferujemy możliwość dodatkowego wynagrodzenia w przypadku otrzymania zewnętrznego finansowania lub aplikowania o inne stanowiska w naszych projektach – zob. obecnie otwarte konkursy.]

Termin składania ofert: 17. kwietnia 2023 r., godzina 9:00

Opis projektu: „Recognition and Acknowledgement of Injustice to Strengthen Equality” (RAISE) jest międzynarodowym projektem badawczym finansowanym przez Unię Europejską z programu Horyzont Europa (HORIZON Research and Innovation Actions, “HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-08: Strengthening racial, ethnic and religious equality”). RAISE realizowany jest przez konsorcjum 9 instytucji, w tym, oprócz Uniwersytetu Warszawskiego: Utrecht University (koordynator), KU Leuven, Central European University, Izmir University of Economics, University of Konstanz, Otwarta Rzeczpospolita, Association for Monitoring Equal Rights i Uccu Roma Informal Educational Foundation. Projekt bada świadomość procesów wyznaczania granic
w reprodukowaniu strukturalnego rasizmu i ksenofobii i ma na celu dostarczenie dowodów empirycznych na temat działań wspierających równość. Stosuje podejście interdyscyplinarne (w projekt zaangażowani są teologowie, specjaliści od dużych danych, psychologowie społeczni, geografowie, politolodzy, ekonomiści i socjologowie) i zakłada tworzenie badań we współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się rasizmem i ksenofobią.

Badacz będzie zaangażowany w prace prowadzone w ramach WP4 “Awareness of inequalities and the attribution of it to racism and xenophobia”, który ma na celu wypełnić lukę w istniejących badaniach nad strukturalnym rasizmem w Europie poprzez zbadanie publicznej świadomości i uzasadnienia
dla nierówności na tle etnicznym, rasowym, religijnym i opartym na pochodzeniu w kontekście europejskim. Postdoc będzie pracować we ścisłej współpracy z dr Zuzanną Brunarską, kierownikiem projektu z ramienia OBM.

Profil

·         stopień naukowy doktora nauk społecznych (ekonomia, psychologia, socjologia, nauki polityczne, geografia i dyscypliny pokrewne) lub spoza nauk społecznych, o ile program studiów obejmował rygorystyczne szkolenie w zakresie ilościowych metod badawczych; Rozpatrywani będą także wybitni kandydaci w końcowej fazie doktoratu.

·         doświadczenie w prowadzeniu zaawansowanych empirycznych analiz ilościowych na podstawie danych eksperymentalnych lub ankietowych (najlepiej z uwzględnieniem technik eksperymentalnych i winiet)

·         doświadczenie w projektowaniu kwestionariuszy ankietowych (najlepiej również w projektowaniu eksperymentów i winiet)

·         bardzo dobre umiejętności obliczeniowe w programach Stata i/lub R (najlepiej oba)

·         doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie; Pożądana jest biegła znajomość języka polskiego.

·         doskonałość naukowa z dorobkiem odpowiednim dla danego etapu kariery

·         doświadczenie w udziale w projektach badawczych z zakresu nauk społecznych

·         zainteresowanie tematem dyskryminacji, uprzedzeń i rasizmu (doświadczenie badawcze i wiedza teoretyczna w tej dziedzinie będą dodatkowym atutem)

·         doświadczenie w zarządzaniu projektami

·         niezależne myślenie oraz doskonałe umiejętności komunikacyjne i organizacyjne

·         umiejętność pracy samodzielnej i współpracy w międzynarodowym zespole

Obowiązki

·         współprojektowanie kwestionariusza ankiety z wbudowanym eksperymentem winietowym

·         analiza pierwotnych i wtórnych danych sondażowych

·         współtworzenie raportów i artykułów do wysokiej rangi recenzowanych czasopism naukowych

·         współautorstwo prezentacji wyników projektu na konferencjach i seminariach

·         współpraca naukowa i udział w spotkaniach z innymi członkami zespołu RAISE

·         współpraca z organizacjami pozarządowymi zaangażowanymi w realizację projektu

·         prowadzenie działań upowszechniających i promujących rezultaty projektu, w tym w mediach społecznościowych

·         w razie potrzeby wspieranie kierownika w zarządzaniu projektem i w zadaniach administracyjnych (w tym np. współorganizacja przetargu na sondaż internetowy, złożenie wniosku o zgodę etyczną do Komisji Etyki, stworzenie planu zarządzania danymi, przygotowanie danych sondażowych
do archiwizacji, współorganizowanie spotkań projektowych) (zakres do negocjacji w zależności
od kwalifikacji postdoca)

Prosimy o złożenie wniosku poprzez przesłanie drogą elektroniczną następujących dokumentów:

1.       list motywacyjny w języku angielskim opisujący doświadczenie kandydata, dopasowanie do projektu i motywację (prosimy uwzględnić krótki opis znajomości metod ilościowych – technik statystycznych i oprogramowania)

2.       aktualny życiorys naukowy w języku angielskim z wykazem publikacji

3.       próbka tekstu naukowego w języku angielskim (długości artykułu, najlepiej jednoautorskiego)

4.       kopia dyplomu doktorskiego lub inny dokument potwierdzający nadanie stopnia lub bliskość obrony

5.       skan podpisanej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych (dostępna tutaj)

6.       podpisane oświadczenie o treści: „Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim, określone w zarządzeniu nr 106 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 września 2019 r.”.

Opcjonalnie:

·         dane kontaktowe dwóch osób polecających

·         linki do profili kandydata na Google Scholar, ORCID itd.

na następujący adres: konkursy.obm@uw.edu.pl z tematem RAISE quant postdoc. Dokumenty powinny być połączone w jeden plik PDF (w kolejności wskazanej powyżej) nazwany zgodnie
z konwencją ‘Nazwisko kandydata_RAISE quant postdoc’.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Wszyscy kandydaci zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową. Uniwersytet Warszawski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez podania przyczyny.

W razie dalszych pytań prosimy o kontakt z dr Zuzanną Brunarską (zuzanna.brunarska@uw.edu.pl).

Czekamy na Państwa zgłoszenia.

—————————————————————————————————————————————–

Quantitative Postdoctoral Researcher for the Horizon Europe Project RAISE

The Centre of Migration Research (CMR) is seeking candidates for a four-year position at the post-doctoral level to be employed part-time (0.5 FTE, 24 PM, approx. 20 hours per week) starting from May 2023 within the framework of the Horizon Europe research project RAISE.

Institution: Centre of Migration Research (CMR), University of Warsaw

Position: Postdoc (Assistant Professor)

Employment duration: 48 months

Expected start date: May 11th, 2023

Number of positions: 1

Workplace: Pasteur 7, 02-093 Warsaw

Remuneration: up to 7,200 PLN per month (gross salary) [We offer the possibility of additional remuneration in the event of obtaining external grants or applying for other positions in our projects – see current vacancy calls.]

Application deadline: April 17th, 2023, 9 am (CET)

„Recognition and Acknowledgement of Injustice to Strengthen Equality” (RAISE) is an international project funded by the European Union from the Horizon Europe programme (HORIZON Research and Innovation Actions, “HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-08: Strengthening racial, ethnic and religious equality”). RAISE is run by a consortium of 9 institutions, including, apart from the University of Warsaw: Utrecht University (leader), KU Leuven, Central European University, Izmir University of Economics, University of Konstanz, Open Republic, Association for Monitoring Equal Rights and Uccu Roma Informal Educational Foundation. The project studies the awareness
of boundary-making processes in reproducing structural racism and xenophobia and seeks to provide empirical evidence of what actions will support equality. It takes an interdisciplinary approach (from theologians, big data scientists, social psychologists, geographers, political scientists, economists and sociologists) and aims to create research in collaboration with NGOs that address racism and xenophobia.

The researcher will be involved in WP4 “Awareness of inequalities and the attribution of it to racism and xenophobia”, which aims at filling a critical gap in existing research on structural racism in Europe by researching the public awareness of and justification for ethnic, racial, religious and origin-based inequalities in the European context. The postdoc will work in close collaboration with Dr Zuzanna Brunarska, PI of the project on the part of the CMR.

Profile

·         a PhD degree in social sciences (economics, psychology, sociology, political science, geography and related disciplines) or outside of social sciences as long as the curriculum included rigorous training in quantitative research methods; Exceptional candidates in the final phase of the doctorate will be considered.

·         strong quantitative skills and experience in conducting advanced empirical quantitative analyses based on experimental or survey data (ideally including experimental techniques and vignettes)

·         experience in designing survey questionnaires (ideally also creating an experimental design and developing vignettes)

·         very good programming skills in Stata and/or R (preferably both)

·         excellent command of English, written and spoken; Proficiency in Polish is desirable.

·         academic excellence with a track record appropriate to the career stage

·         experience in participation in social science research projects

·         interest in the topic of discrimination, prejudice and racism (research experience and theoretical expertise in the field will be an asset)

·         project management experience

·         independent thinking and excellent communication and organizational skills

·         ability to work independently and collaboratively, in an international team

Tasks

·         co-designing a survey questionnaire with an embedded vignette experiment

·         analysis of secondary and primary survey data

·         co-preparation of reports and papers for high-profile peer-reviewed scientific journals

·         co-authorship of presentations of the project’s results at conferences and seminars

·         scientific collaboration and participation in meetings with other RAISE team members

·         cooperation with the NGO involved in the project

·         carrying out dissemination and promotion activities for the project results, including on social media

·         supporting the PI in project management and administrative tasks if needed (including e.g. co-
-organizing a tender for an internet survey, submission of an application for ethical approval from the institutional ethics committee, creation of a Data Management Plan, preparation
of survey data for archiving, co-organizing project meetings) (engagement negotiable depending on postdoc qualifications)

Please apply by submitting electronically the following documents:

1.       a cover letter in English describing your background, fit to the project and motivation (please include a brief description of your expertise with quantitative methods – statistical techniques and software)

2.       a current academic CV in English with a list of publications

3.       an article-length scientific writing sample in English (preferably single-authored)

4.       a copy of the PhD diploma or other document confirming the award of the degree or closeness to the defence

5.       a scan of a signed information clause on the processing of personal data (available here)

6.       a signed statement: “I declare that I have read and accepted the rules of conducting competitions for the position of academic teacher at the University of Warsaw, as specified
in the Order No. 106 of the Rector of the University of Warsaw of September 27 2019.”

Optional:

·         the names and contact details of two academic referees

·         links to the applicant’s Google Scholar, ORCID, etc.

to the following e-mail address: konkursy.obm@uw.edu.pl with the subject line RAISE quant postdoc. The documents should be combined into a single PDF file (in the order indicated above) named using the convention ‘Applicant’s Last Name_RAISE quant postdoc’.

The competition is the first stage of the recruitment procedure for the position of an academic teacher, as specified in the Statute of the University of Warsaw, and its positive outcome is the basis for further proceedings. Selected applicants will be invited to a scheduled interview. All candidates will be informed about the results via email. The University of Warsaw reserves the right to close
the competition without stating the reason.

If you have any further questions, please contact Dr Zuzanna Brunarska
(zuzanna.brunarska@uw.edu.pl).

We are looking forward to receiving your applications.

Załączniki