adiunkt badawczy

Ośrodek Badań nad Migracjami
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Część etatu
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

OBM-NA-HERAISE-2.1

Badacz jakościowy do projektu RAISE (Horyzont Europa)

Ośrodek Badań nad Migracjami (OBM) ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w wymiarze ok. pół etatu (0,43 etatu przez pierwszy rok; 0,53 etatu przez kolejne 2 lata) w ramach projektu RAISE finansowanego
z programu Horyzont Europa.

Instytucja: Ośrodek Badań nad Migracjami (OBM), Uniwersytet Warszawski

Stanowisko: typu postdoc (adiunkt w grupie pracowników badawczych)

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony (ok. pół etatu)

Okres zatrudnienia: 36 miesięcy

Przewidywana data rozpoczęcia: 11 maja 2023 r.

Liczba stanowisk: 1

Miejsce pracy: ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa

Wynagrodzenie: zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 75 z 17.04.2020 do 7200 zł brutto miesięcznie [Oferujemy możliwość dodatkowego wynagrodzenia w przypadku otrzymania zewnętrznego finansowania lub aplikowania o inne stanowiska w naszych projektach – zob. obecnie otwarte konkursy.]

Termin składania ofert: 17. kwietnia 2023 r., godzina 9:00

„Recognition and Acknowledgement of Injustice to Strengthen Equality” (RAISE) jest międzynarodowym projektem badawczym finansowanym przez Unię Europejską z programu Horyzont Europa (HORIZON Research and Innovation Actions, “HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-08: Strengthening racial, ethnic and religious equality”). RAISE realizowany jest przez konsorcjum 9 instytucji, w tym, oprócz Uniwersytetu Warszawskiego: Utrecht University (koordynator), KU Leuven, Central European University, Izmir University of Economics, University of Konstanz, Otwarta Rzeczpospolita, Association for Monitoring Equal Rights i Uccu Roma Informal Educational Foundation. Projekt bada świadomość procesów wyznaczania granic w reprodukowaniu strukturalnego rasizmu i ksenofobii i ma na celu dostarczenie dowodów empirycznych na temat działań wspierających równość. Stosuje podejście interdyscyplinarne
(w projekt zaangażowani są teologowie, specjaliści od dużych danych, psychologowie społeczni, geografowie, politolodzy, ekonomiści i socjologowie) i zakłada tworzenie badań we współpracy
z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się rasizmem i ksenofobią.

Badacz będzie zaangażowany w prace prowadzone w ramach WP1 „Practices and narratives of boundary-making in everyday life institutional settings” i WP3 “Intersecting identities in inequalities”. WP1 obejmuje pogłębione jakościowe badania etnograficzne w 4 krajach (Belgia, Węgry, Polska i Holandia) wokół tematyki spotkań rodziców w (a) żłobkach (jeden w kontekście wiejskim, drugi w miejskim) i (b) szkołach podstawowych (jedna szkoła w kontekście wiejskim, jedna w miejskim). Postdoc będzie odpowiedzialny
za polską część badań terenowych. W ramach WP3 zostaną zorganizowane grupy fokusowe z osobami identyfikującymi się jako mniejszości etniczne, rasowe i religijne w tych 4 krajach w celu zbadania roli krzyżujących się tożsamości (intersecting identities) w kształtowaniu wyników na rynku pracy. Postdoc będzie pracować w ścisłej współpracy z zespołami z KU Leuven, Utrecht University i CEU i z dr Zuzanną Brunarską, kierownikiem projektu z ramienia OBM.

Profil

·         stopień naukowy doktora nauk społecznych lub spoza nauk społecznych, o ile program studiów obejmował rygorystyczne szkolenie w zakresie jakościowych metod badawczych w naukach społecznych; Rozpatrywani będą także wybitni kandydaci w końcowej fazie doktoratu.

·         świadomość etycznych aspektów badań etnograficznych

·         doskonała znajomość metodologii nauk społecznych, w szczególności metod badań jakościowych
i analizy wspomaganej komputerowo

·         doświadczenie w prowadzeniu badań jakościowych, w tym prowadzeniu wywiadów pogłębionych
i grup fokusowych

·         doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie; Pożądana jest biegła znajomość języka polskiego, biegła znajomość języka ukraińskiego lub rosyjskiego będzie dodatkowym atutem.

·         doskonałość naukowa z dorobkiem odpowiednim dla danego etapu kariery

·         doświadczenie w udziale w projektach badawczych z zakresu nauk społecznych

·         zainteresowanie tematem dyskryminacji, uprzedzeń i rasizmu (doświadczenie badawcze i wiedza teoretyczna w tej dziedzinie będą dodatkowym atutem)

·         doświadczenie w zarządzaniu projektami

·         niezależne myślenie oraz doskonałe umiejętności komunikacyjne i organizacyjne

·         umiejętność pracy samodzielnej i współpracy w międzynarodowym zespole

Obowiązki

·         zaplanowanie badań terenowych

·         współtworzenie narzędzi badawczych

·         przeprowadzenie badań terenowych w wybranych lokalizacjach (obserwacja, 40 wywiadów, grupa fokusowa)

·         analiza pierwotnych danych jakościowych pochodzących z badań terenowych

·         współtworzenie raportów, artykułów do wysokiej rangi recenzowanych czasopism naukowych, podcastu oraz poradnika dla żłobków i szkół na temat radzenia sobie z różnorodnością

·         współautorstwo prezentacji wyników projektu na konferencjach i seminariach

·         współpraca naukowa i udział w spotkaniach z innymi członkami zespołu RAISE

·         współpraca z organizacjami pozarządowymi zaangażowanymi w realizację projektu

·         prowadzenie działań upowszechniających i promujących wyniki projektu, w tym w mediach społecznościowych

·         w razie potrzeby wspieranie kierownika w zarządzaniu projektem i w zadaniach administracyjnych
(w tym np. złożenie wniosku o zgodę etyczną do Komisji Etyki, stworzenie planu zarządzania danymi, współorganizowanie spotkań projektowych)

Prosimy o złożenie wniosku poprzez przesłanie drogą elektroniczną następujących dokumentów:

1.       list motywacyjny w języku angielskim opisujący doświadczenie kandydata, dopasowanie do projektu i motywację (prosimy uwzględnić krótki opis doświadczenia w prowadzeniu badań terenowych)

2.       aktualny życiorys naukowy w języku angielskim z wykazem publikacji

3.       próbka tekstu naukowego w języku angielskim (długości artykułu, najlepiej jednoautorskiego)

4.       kopia dyplomu doktorskiego lub inny dokument potwierdzający nadanie stopnia lub bliskość obrony

5.       skan podpisanej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych (dostępna tutaj)

6.       podpisane oświadczenie o treści: „Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim, określone w zarządzeniu nr 106 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 września 2019 r.”.

Opcjonalnie:

·         dane kontaktowe dwóch osób polecających

·         linki do profili kandydata na Google Scholar, ORCID itd.

na następujący adres: konkursy.obm@uw.edu.pl z tematem RAISE qual postdoc. Dokumenty powinny być połączone w jeden plik PDF (w kolejności wskazanej powyżej) nazwany zgodnie z konwencją ‘Nazwisko kandydata_RAISE qual postdoc’.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Wszyscy kandydaci zostaną poinformowani
o wynikach drogą mailową. Uniwersytet Warszawski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez podania przyczyny.

W razie dalszych pytań prosimy o kontakt z dr Zuzanną Brunarską
(zuzanna.brunarska@uw.edu.pl).

Czekamy na Państwa zgłoszenia.

————————————————————————————————————————————–

Qualitative Postdoctoral Researcher for the Horizon Europe Project RAISE

The Centre of Migration Research (CMR) is seeking candidates for a three-year position at the post-doctoral level to be employed part-time (0.43 FTE, 5.2 PM in the 1st year and 0.53 FTE, 6.4 PM in the 2nd and 3rd year, i.e. approx. half-time) starting from May 2023 within the framework of the Horizon Europe research project RAISE.

Institution: Centre of Migration Research (CMR), University of Warsaw

Position: Postdoc (Assistant Professor)

Employment duration: 36 months

Expected start date: May 11th, 2023

Number of positions: 1

Workplace: Pasteur 7, 02-093 Warsaw

Remuneration: up to 7,200 PLN per month (gross salary) [We offer the possibility of additional remuneration in the event of obtaining external grants or applying for other positions in our projects – see current vacancy calls.]

Application deadline: April 17th, 2023, 9 am (CET)

„Recognition and Acknowledgement of Injustice to Strengthen Equality” (RAISE) is an international project funded by the European Union from the Horizon Europe programme (HORIZON Research and Innovation Actions, “HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-08: Strengthening racial, ethnic and religious equality”). RAISE is run by a consortium of 9 institutions, including, apart from the University of Warsaw: Utrecht University (leader), KU Leuven, Central European University, Izmir University of Economics, University of Konstanz, Open Republic, Association for Monitoring Equal Rights and Uccu Roma Informal Educational Foundation. The project studies the awareness of boundary-making processes in reproducing structural racism and xenophobia and seeks to provide empirical evidence of what actions will support equality. It takes an interdisciplinary approach (from theologians, big data scientists, social psychologists, geographers, political scientists, economists and sociologists) and aims to create research in collaboration with NGOs that address racism and xenophobia.

The researcher will be involved in WP1 “Practices and narratives of boundary-making in everyday life institutional settings” and WP3 “Intersecting identities in inequalities”. WP1 will involve in-depth qualitative ethnographic research in four countries (Belgium, Hungary, Poland and Netherlands) around the topic
of parenting encounters in (a) care-centres for new-born babies (one centre in a rural and one in an urban context) and (b) primary schools (again one school in a rural and one in an urban context). The postdoc will be responsible for the Polish part of the fieldwork. In WP3 focus groups will be organized with people identifying as ethnic, racial and religious minorities in these four countries to study the role of intersecting identities on labour market outcomes. The postdoc will work in close collaboration with the KU Leuven, Utrecht University and CEU teams and with Dr Zuzanna Brunarska, PI of the project on the part of the CMR.

Profile

·         a PhD degree in social sciences or outside of social sciences as long as the curriculum included
a rigorous training in qualitative social science research methods; Exceptional candidates in the final phase of the doctorate will be considered.

·         awareness of the ethical aspects of ethnographic research

·         excellent knowledge of social science methodology in particular qualitative research methods and computer-assisted analysis

·         experience in performing qualitative research, including conducting in-depth interviews and focus groups

·         excellent command of English, written and spoken; proficiency in Polish is required, proficiency
in Ukrainian or Russian will be an asset.

·         academic excellence with a track record appropriate to the career stage

·         experience in participation in social science research projects

·         interest in the topic of discrimination, prejudice and racism (research experience and theoretical expertise in the field will be an asset)

·         project management experience

·         independent thinking and excellent communication and organizational skills

·         ability to work independently and collaboratively, in an international team

Tasks

·         planning the fieldwork

·         co-designing the research tools

·         conducting fieldwork in the chosen locations (observation, 40 interviews in total, a focus group)

·         analysis of primary qualitative data derived from fieldwork

·         co-preparation of reports, papers for high-profile peer-reviewed scientific journals, a podcast and
a handbook for day-care centres and schools on how to deal with diversity

·         co-authorship of presentations of the project’s results at conferences and seminars

·         scientific collaboration and participation in meetings with other RAISE team members

·         cooperation with the NGO involved in the project

·         carrying out dissemination and promotion activities for the project results, including on social media

·         supporting the PI in project management and administrative tasks if needed (including e.g. submission of an application for ethical approval from the institutional ethics committee, creation of a Data Management Plan, co-organizing project meetings)

Please apply by submitting electronically the following documents:

1.       a cover letter in English describing your background, fit to the project and motivation (please include a brief description of your experience in conducting fieldwork)

2.       a current academic CV in English with a list of publications

3.       an article-length scientific writing sample in English (preferably single-authored)

4.       a copy of the PhD diploma or other document confirming the award of the degree or closeness to the defence

5.       a scan of a signed information clause on the processing of personal data (available here)

6.       a signed statement: “I declare that I have read and accepted the rules of conducting competitions for the position of academic teacher at the University of Warsaw, as specified in the Order No. 106 of the Rector of the University of Warsaw of September 27 2019.”

Optional:

·         the names and contact details of two academic referees

·         links to the applicant’s Google Scholar, ORCID, etc.

to the following e-mail address: konkursy.obm@uw.edu.pl with the subject line RAISE qual postdoc.
The documents should be combined into a single PDF file (in the order indicated above) named using
the convention ‘Applicant’s Last Name_RAISE qual postdoc’.

The competition is the first stage of the recruitment procedure for the position of an academic teacher,
as specified in the Statute of the University of Warsaw, and its positive outcome is the basis for further proceedings. Selected applicants will be invited to a scheduled interview. All candidates will be informed about the results via email. The University of Warsaw reserves the right to close the competition without stating the reason.

If you have any further questions, please contact Dr Zuzanna Brunarska (zuzanna.brunarska@uw.edu.pl).

We are looking forward to receiving your applications.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na konkursy.obm@uw.edu.pl