Adiunkt badawczy

  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia:
  • Dziedzina nauk społecznych

Opis stanowiska

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Numer ogłoszenia
UW/IDUB/2022/15
Stanowisko: adiunkt
Grupa stanowisk: badawcze
Dyscyplina naukowa:
ekonomia i finanse, nauki socjologiczne, nauki o polityce i administracji, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, psychologia, nauki o bezpieczeństwie, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, pedagogika, prawo kanoniczne
Słowa kluczowe:
staż podoktorski, ekonomia i finanse, nauki socjologiczne, nauki o polityce i administracji, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, psychologia, nauki o bezpieczeństwie, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, pedagogika, prawo kanoniczne

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu:½ etatu
Liczba stanowisk: 4
Wynagrodzenie do 4 500 zł (brutto)
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: maj 2022 r. (w uzasadnionych przypadkach może być inny)
Minimalny okres zatrudnienia: 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia po pomyślnym przejściu ewaluacji oraz przedłużeniu finansowania Działania po 2023 r.)
Jednostka UW: Ośrodek Badań nad Migracjami
Tytuł Działania
I.3.3. Utworzenie Centrum Doskonałości w Naukach Społecznych (Centre of Excellence in Social Sciences – CESS)

Opis Programu i Działania
„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to program ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, który umożliwia Uniwersytetowi Warszawskiemu podniesienie poziomu jakości działalności naukowej, jakości kształcenia oraz w konsekwencji międzynarodowej rozpoznawalności uczelni.

Zrekrutowane osoby będą wykonywały obowiązki w ramach POB V „W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań”.

Priorytetowy Obszar Badawczy V tworzy platformę współpracy dla badaczy reprezentujących różne dyscypliny nauk społecznych – od ekonomistów po socjologów. W jego ramach są realizowane innowacyjne przedsięwzięcia badawcze na poziomie europejskim i światowym, dotyczące najważniejszych wyzwań współczesności. Rosnące nierówności ekonomiczne i społeczne, coraz większa skala, selektywność i zróżnicowanie mobilności, transformacja cyfrowa oraz wszechobecne ryzyko systemowe to zjawiska globalne, jednak zakotwiczone w lokalnych i regionalnych procesach i strukturach. To właśnie na poziomie lokalnym i regionalnym, skupiając się na Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, przy jednoczesnym zachowaniu szerokiego europejskiego i światowego kontekstu, badacze z UW poszukiwać będą odpowiedzi na pytania dotyczące specyfiki tych zjawisk, ich uwarunkowań, dynamiki oraz konsekwencji.

Zakres obowiązków
1.     prowadzenie badań naukowych w tematyce POB V (tj. w dyscyplinach z dziedziny nauk społecznych),

2.     nawiązywanie współpracy z grupami badawczymi wiodącymi w tematyce badań,

3.     czynne uczestnictwo w funkcjonowaniu Uniwersytetu Warszawskiego, w tym nawiązywanie współpracy z innymi grupami badawczymi na Uniwersytecie Warszawskim,

4.     upowszechnianie wyników prowadzonych badań, w tym w postaci publikacji naukowych w wiodących czasopismach w danej dyscyplinie,

5.     aktywny udział we współpracy międzynarodowej.
Profil kandydata, wymagania, kwalifikacje
Wymagania konieczne:

●        spełnienie warunków określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) i Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019, Monitor poz. 190),

●        posiadanie stopnia doktora z dyscypliny naukowej z dziedziny nauk społecznych w dniu ogłoszenia konkursu,

●        posiadanie dorobku naukowego potwierdzonego publikacjami lub wystąpieniami na konferencjach,

●        przedstawienie pomysłu na tematykę badawczą zgodną z Priorytetowym Obszarem Badawczym V,

●        dobra znajomość języka ukraińskiego w mowie i w piśmie,

●        dobra znajomość języka angielskiego lub języka polskiego w mowie i piśmie.

Dodatkowe atuty:

●        doświadczenie w zdobywaniu zewnętrznych środków na badania,

●        znajomość języka rosyjskiego.

Wymagane dokumenty
Obowiązkowe:

●        życiorys naukowy z listą publikacji,

●        list motywacyjny,

●        opis planowanych badań,

●        podpisane oświadczenie (skan) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia,

●        oświadczenie, w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów określone w Zarządzeniu nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r.1.
Oferujemy
●        swobodę rozwoju własnych zainteresowań badawczych w zakresie zgodnym z tematyką POB V,

●        możliwość korzystania z infrastruktury UW.

Forma nadsyłania zgłoszeń
pocztą elektroniczną na adres rekrutacja.idub@uw.edu.pl z tytułem „UW/IDUB/2022/15”

Procedura rekrutacyjna
Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Po dokonaniu wstępnej analizy nadesłanych zgłoszeń, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami celem przeprowadzenia dalszych etapów procedury rekrutacyjnej.

Uniwersytet Warszawski zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu bez podania przyczyny.

Termin nadsyłania zgłoszeń
17 kwietnia 2022 r.

Termin ogłoszenia wyników konkursu
28 kwietnia 2022 r.

Sposób informowania o wynikach konkursu
pocztą elektroniczną lub telefonicznie

 

Załączniki