asystent

Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Część etatu
  • Wynagrodzenie: XX
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

WPL-1210- 13/2022

 

Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych

w wymiarze ½ etatu

w Instytucie Języka Polskiego

w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii

(liczba stanowisk – 1, umowa na czas określony na okres 24 miesięcy, począwszy od 1 października 2022 r.)

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 123 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 190).

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

–   Posiadanie tytułu zawodowego magistra filologii polskiej.

–   Co najmniej trzyletnie doświadczenie dydaktyczne na poziomie szkoły wyższej.

–   Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z gramatyki historycznej języka polskiego, wprowadzenia do językoznawstwa diachronicznego, wstępu do językoznawstwa synchronicznego, technologii informacyjnych, warsztatu pracy naukowej (potwierdzone bardzo dobrymi ocenami w ankietach studenckich).

–   Doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

–   Zainteresowania badawcze w zakresie historii języka polskiego, onomastyki, ze szczególnym uwzględnieniem antroponimii pogranicza.

–   Dodatkowym atutem będzie udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych.

–   Uczestnictwo w działaniach popularyzujących naukę.

–   Doświadczenie administracyjne w środowisku akademickim.

–   Gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych, zwłaszcza: gramatyki historycznej języka polskiego, wprowadzenia do językoznawstwa diachronicznego, wstępu do językoznawstwa synchronicznego, technologii informacyjnych, warsztatu pracy naukowej (zarówno autorskich, jak i wynikających z właściwych programów studiów, dla których kształcenie organizowane jest przez Wydział Polonistyki UW); stałego podnoszenia kompetencji i doskonalenia warsztatu dydaktycznego; angażowania się w opiekę nad rozwojem naukowym studentów.

–   Gotowość do podejmowania się i odpowiedzialnego pełnienia obowiązków i funkcji organizacyjnych, zwłaszcza wynikających z bieżących potrzeb Wydziału Polonistyki, a związanych z prowadzoną w jednostce działalnością badawczą lub z organizowanym kształceniem.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Podanie o zatrudnienie adresowane do Rektora UW.
Życiorys oraz Informacja o dotychczasowej działalności dydaktycznej i organizacyjnej.
Ankiety studenckie oceniające prowadzone zajęcia dydaktyczne.
Odpis dyplomu magisterskiego.
Wykaz publikacji.
6.       Kwestionariusz osobowy sporządzony zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Kwestionariusz-osobowy_kandydat_11_2019.docx

Aktualna opinia bezpośredniego przełożonego.
Oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z udostępnionymi na stronie internetowej Wydziału Polonistyki zasadami przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (http://www.polon.uw.edu.pl/zatrudnienia) oraz akceptację wyżej wymienionych zasad.
Oświadczenie stwierdzające, że UW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, sporządzone zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW:
https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/O%C5%9Bwiadczenie_podstawowe-miejsce-pracy_pe%C5%82en-etat_2019.doc

10.   Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy na Uniwersytecie Warszawskim wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych, sporządzone zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA Z DNIEM: 27.05.2022

 

Dokumenty należy składać osobiście lub wysyłać pocztą na adres:

Dziekanat Wydziału Polonistyki

Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa.

 

Skan dokumentów (wszystkie dokumenty w jednym pliku opatrzonym nazwą ‘nazwisko-konkurs’) należy równolegle przesłać pocztą elektroniczną na adres:

dziekan.polon@uw.edu.pl

 

Komisja Konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z Zarządzeniem nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r. (tekst jednolity: Monitor UW z 2020 r. poz. 388) i Regulaminem Wydziału Polonistyki UW, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 13 Rektora UW z dnia 22 stycznia 2020 r. (Monitor UW z 2020 r. poz. 42).

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową.

 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 21.06.2022

 

Warszawa, dnia 27.04.2022

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekan.polon@uw.edu.pl