Asystent (badawczy)

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Część etatu
  • Wynagrodzenie: 4000 zł brutto/m-c
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Załącznik do sprawy SOB/D110/2022/1/PA/60-0936216

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko
asystenta w grupie pracowników badawczych
w projekcie „Metody dekompozycyjne dla problemów dyskretnych”
finansowanym przez Komisję Europejską, kontrakt numer 948057

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłaszam konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych (matematyka lub informatyka) w Instytucie Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, do projektu „Metody dekompozycyjne dla problemów dyskretnych” finansowanego przez Komisję Europejską ds. Badań Naukowych (ERC), kontrakt numer 948057.

Warunki zatrudnienia
Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na ⅘ etatu na czas określony, w wymiarze 12 miesięcy, rozpoczynający się 1 października 2022 r. Wynagrodzenie na stanowisku wynosi 4000 zł brutto/m-c. Stanowisko nie jest obciążone obowiązkami dydaktycznymi i zawiera budżet na podróże służbowe. Wybrany kandydat pracować będzie nad zagadnieniami z przecięcia strukturalnej teorii grafów, projektowania algorytmów i logiki w informatyce.
Opis projektu Projekt BOBR ma na celu badanie dekompozycji grafów i ich zastosowań w projektowaniu efektywnych algorytmów, w szczególności dla problemów pochodzących z teorii grafów i z teorii modeli skończonych. Badania w projekcie będą się koncentrować na następujących czterech kierunkach:  Grafy rzadkie i strukturalnie rzadkie: będziemy badać abstrakcyjne pojęcia rzadkości w grafach (ograniczona ekspansja i nigdzie-gęstość) w celu zrozumienia implikowanej przez nie struktury i wykorzystania jej do projektowania efektywnych algorytmów. Będziemy również pracować nad konstrukcją strukturalnej teorii grafów gęstych o prostej strukturze, bazującą na osiągnięciach teorii grafów rzadkich i sięgającą do teorii stabilności.  Dynamiczne parametryzowane struktury danych: Zastosujemy koncepcję parametryzacji do systematycznego badania struktur danych dla dynamicznych problemów parametryzowanych w grafach.  Algorytmy w grafach planarnych: Będziemy projektować nowe algorytmy parametryzowane i aproksymacyjne dla problemów w grafach planarnych, skupiając się na łączeniu technik z tych dwóch dziedzin.  Algorytmy w dziedzicznych klasach grafów: Będziemy badać strukturalne własności w klasach grafów zdefiniowanych poprzez wykluczanie indukowanych podgrafów, w celu opracowywania efektywnych algorytmów parametryzowanych, aproksymacyjnych i dokładnych działających dla takich grafów.

Wymagania
Oczekujemy, że kandydat w momencie zatrudnienia będzie posiadał tytuł magistra z matematyki lub informatyki, będzie studentem studiów doktoranckich w jednej z tych dyscyplin oraz będzie miał doskonałe przygotowanie w obu z nich. Wymagamy dobrego zrozumienia fundamentalnych pojęć i wyników w jednej lub kilku z następujących dziedzin:
 strukturalna teoria grafów;
 projektowanie i analiza algorytmów; lub
 automaty i logika.
W szczególności, kandydat powinien posiadać doświadczenie badawcze w co najmniej dwóch z następujących tematów:
 algorytmy parametryzowane;
 schematy aproksymacyjne w grafach planarnych;
 algorytmy w klasach grafów;
 dynamiczne struktury danych;
 algorytmy dla problemu sprawdzania modelu;
 skończona teoria modeli;
 strukturalna teoria grafów rzadkich (pojęcia ograniczonej ekspansji i nigdzie-gęstości);
 dekompozycje grafów, w szczególności szerokość drzewiasta, klikowa i bliźniacza, oraz głębokość drzewiasta.

Zgłoszenia
Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać życiorys, który:
 opisuje przygotowanie merytoryczne i osiągnięcia naukowe kandydata, oraz
 przedstawia listę wszystkich publikacji naukowych kandydata (włącznie z jeszcze nieopublikowanymi manuskryptami).
Prosimy o załączenie kopii dyplomu magistra.
Ponadto, wymagamy załączenia podpisanego listu przewodniego adresowanego do Dziekana WMIM UW, zaopatrzonego w klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych (w załączeniu).
Zgłoszenia do konkursu, a także wszelkie pytania dotyczące merytorycznych aspektów projektu bądź formalnych szczegółów procedury konkursowej należy przesyłać do dr. Michała Pilipczuka:
michal.pilipczuk@mimuw.edu.pl

By wziąć udział w konkursie należy przesłać drogą elektroniczną zgłoszenie, z załączonymi dokumentami, wymaganymi w procesie rekrutacji, zapisanymi w formacie .pdf.
Termin zgłoszeń upływa dnia 29 sierpnia 2022
Wnioski niepełne lub złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie, które odbędzie się w sposób zdalny. Wyniki konkursu zostaną przesłane kandydatom elektronicznie najpóźniej w dniu 12 września 2022 r.
Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Kandydat przystępujący do konkursu powinien złożyć oświadczenie, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na UW zgodnie z zarządzeniem nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r., paragraf 1 ust. 4 pkt 12
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na michal.pilipczuk@mimuw.edu.pl