asystent w grupie badawczej

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia:
 • Wynagrodzenie: 2200-2500 PLN zł brutto
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • historia

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Historii UW w ramach realizacji projektu badawczego
NAWA – Profesura Gościnna: „Miejsca, ludzie, wydarzenia: innowacje, badania z zakresu przestrzennej humanistyki dla wsparcia interpretacji i wyjaśniania”, kierownik projektu: prof. dr Francis Harvey

 

Planowany okres zatrudnienia: 18 miesięcy (1.11.2022 r. – 31.05.2024 r.)

Łączne wynagrodzenie brutto: ok. 2200-2500 PLN miesięcznie

Stanowisko: asystent w grupie badawczej

Dyscyplina: historia

Liczba etatów: 1 (0,5 etatu)

Opis projektu

Rozwój technologii cyfrowych i infrastruktury ma ogromny potencjał w następstwie
tzw. zwrotu przestrzennego w humanistyce, która boryka się z wyzwaniami wynikającymi
z przechodzenia od tradycyjnych metod i teorii do nowoczesnych możliwości badawczych. Dostępność danych cyfrowych pozwala obecnie zadawać pytanie „gdzie?”, a nawet stawiać
je w centrum prowadzonych badań. Przedmiotem badań w projekcie, kierowanym przez
prof. F. Harveya, są ograniczenia w badaniach humanistycznych uwzględniających wymiary przestrzenny i czasowy, pojawiające się z uwagi na korzystanie z kartograficznej reprezentacji i brak możliwości podania pełnej informacji chronologicznej. W celu rozwiązania tych problemów należy powiązać narzędzia i metody stosowane w humanistyce cyfrowej i badaniach przestrzennych z teorią interpretacji i wyjaśniania. W praktyce oznacza to skupienie się na rozwoju grafowych baz danych, wspierających integrację podejść close‑reading i distant-reading w interpretacyjnym ujęciu badawczym oraz ułatwiających wizualizację i prezentację informacji w postaci przestrzennej.

Przewidujemy, że omawiany projekt przyczyni się do wypracowania nowych sposobów wsparcia wnioskowania w naukach humanistycznych i społecznych. Korzystając z 25‑letniego doświadczenia w pracach badawczych i rozwojowych z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej (GIS), prowadzonych w USA i Niemczech, prof. Francis Harvey proponuje wprowadzanie nowych, innowacyjnych teorii, metod i perspektyw badawczych do prezentacji informacji przestrzennych w humanistyce. W ramach realizacji projektu powstanie narzędzie cyfrowej obróbki danych, wspierające interpretację analityczną danych historycznych, oraz narzędzie pozwalające na wizualizację interpretowanych danych.

W realizacji projektu wykorzystywane są następujące narzędzia i programy: Gephi, CATMA, QGIS, Nodegoat oraz Neo4j.

 

Zadania w ramach projektu

 • Prowadzenie badań naukowych związanych z realizacją projektu.
 • Publikacja artykułów naukowych stanowiących efekt pracy w projekcie.
 • Prezentowanie wyników badań w ramach konferencji lub warsztatów.
 • Pomoc w administrowaniu projektem.
   

Oczekiwania

 • Kompetencje w zakresie interpretacji historycznej i humanistyki cyfrowej.
 • Kompetencje w łączeniu graphDB, wizualizacji danych, modelowania semantycznego, reprezentacji geograficznej oraz ilościowych i jakościowych metod badań historycznych.
 • Znajomość historii Polski/Europy.      
 • Udokumentowana umiejętność przeprowadzania analizy i syntezy wielu źródeł danych.
 • Doświadczenie w publikowaniu prac naukowych.
 • Wiedza na temat historycznych podejść do badań interpretacyjnych, kartografii.
 • Doświadczenie w pracy z oprogramowaniem humanistyki przestrzennej i doświadczenie w analizie grafów/sieci.
 • Stopień doktora z historii, kognitywistyki lub niezależne doświadczenie w badaniach historycznych.
 • Biegła znajomość języka angielskiego, umożliwiająca współpracę z kierownikiem projektu, prezentowanie wyników projektu i przygotowywanie publikacji.
 • Zdolność i chęć do pracy w zespole, dzielenia się wynikami badań, sumienności i terminowość.

Dodatkowe atuty

 • Kompetencje w zakresie zarządzania projektami badawczymi.
 • Doświadczenie w pracy w projektach badawczych.
 • Zainteresowania w zakresie rozwoju narzędzi w obrębie humanistyki cyfrowej.

 

Procedura konkursowa

 • Termin składania dokumentacji: 15 października 2022 r. Liczy się data wpływu.
 • Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 października 2022 r.
 • Tryb postępowania komisji konkursowej określają przepisy obowiązujące na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Na podstawie wstępnej oceny zgłoszeń komisja może wyłonić grupę kandydatów dopuszczonych do dalszych etapów postępowania. Procedura konkursowa może obejmować rozmowy członków komisji z kandydatami, które odbędą się za pośrednictwem Internetu w terminie do 25 października 2022 r.
 • O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną. Jednocześnie informujemy, że konkurs jest jedynie pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.
 • Zatrudnienie przewidziane jest od 1 grudnia 2022 roku.

Wykaz wymaganych dokumentów

 • Zgłoszenie do konkursu – podanie do JM Rektora UW.
 • Informacja o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) (informacja dostępna na stronie internetowej Biura Spraw Pracowniczych UW).
 • Odpis nadania stopnia doktora lub inny dokument poświadczający posiadanie stopnia doktora.
 • CV z listą publikacji, a także opis planów naukowych na najbliższe lata (w języku angielskim).
 • List motywacyjny (w języku angielskim).
 • Kwestionariusz osobowy dla kandydata (formularz dostępny na stronie internetowej Biura Spraw Pracowniczych UW).
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim (Zarządzenie nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r., par. 1, ust. 4). 
   

Dokumenty należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres Wydziału Historii: dziekanat.wh@uw.edu.pl, podając w tytule wiadomości: „konkurs WHist-K-2022-11”.

Załączniki