Profesor Uczelni

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
  • Forma zatrudnienia: Część etatu

Instytucja: Centrum Badań Polityki Europejskiej SWWS

Miasto: Warszawa

Stanowisko: profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Centrum Badań Polityki Europejskiej (1/2 etatu)

PODSTAWOWE ZADANIA:

1.       prowadzenie zajęć z historii i współczesnej myśli politycznej;

2.       przygotowywanie publikacji naukowych (monografii, rozdziałów w monografiach i artykułów naukowych);

3.       przygotowywanie ekspertyz dotyczących myśli politycznej dotyczącej integracji europejskiej i jej krytyków. 

WYMAGANIA PODSTAWOWE: 

1. profesor tytularny reprezentujący nauki o polityce i administracji lub nauki prawne, specjalizujący się w zachodnioeuropejskiej nowożytnej i nowoczesnej myśli politycznej, szczególnie kontynentalnej, posiadający publikacje naukowe dotyczące szczególnie myśli francuskiej, niemieckiej, hiszpańskiej i włoskiej, specjalizujący się także w problematyce doktryn politycznych dotyczących integracji europejskiej i państwa narodowego we współczesnej refleksji politycznej;
2.       posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3.       niekaralność za przestępstwo umyślne.

OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:

1.       podanie skierowane do Rektora-Komendanta;

2.       kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną – zał. nr 1 i 2

3.       curriculum vitae

4.       kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;

5.       wykaz dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych;

6.       kopie świadectw pracy i referencji;

7.       oświadczenie o niekaralności – zał. nr 3

8.       oświadczenie o podstawowym lub dodatkowym miejscu pracy – zał. nr 4.

 Termin i miejsce składania dokumentów:

                Osoba zainteresowana winna złożyć wymagane dokumenty w siedzibie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, ul. Karmelicka 9, w godzinach 900-1500 lub za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej w terminie do dnia 1 października 2022 r. (liczy się data wpływu dokumentów do SWWS).

Dokumenty składane w siedzibie Uczelni powinny być w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy – profesor uczelni – Centrum Badań Polityki Europejskiej”.

Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia (dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane).

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Nie zwracamy złożonych dokumentów.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.

Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor-Komendant.

SWWS zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.