Adiunkt (badawczy)

Wydział „Artes Liberales”
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Część etatu, Tymczasowa
  • Wynagrodzenie: do 1000 PLN brutto miesięcznie
  • Dziedzina nauki: nauki o Ziemi i środowisku

Numer ogłoszenia – UW/IDUB/2022/38

Stanowisko – adiunkt

Grupa stanowisk – badawcza

Dyscyplina naukowa – nauki o Ziemi i środowisku

Słowa kluczowe: paleoklimat, paleośrodowisko, geoarcheologia, migracje, Bałkany Zachodnie

Forma zatrudnienia – umowa o pracę na czas określony

Wymiar etatu – 1/6

Liczba stanowisk – 1

Wynagrodzenie – do 1000 PLN brutto miesięcznie

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy – od 1 października 2022 r. lub w najszybszym możliwym terminie po 1 października 2022 r.

Minimalny okres zatrudnienia – 39 miesięcy

Jednostka UW – Wydział „Artes Liberales”

Tytuł Działania – I.3.2. Zainicjowanie projektu badania ryzyka systemowego

Opis Programu i Działania

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to program ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, który umożliwia Uniwersytetowi Warszawskiemu podniesienie poziomu jakości działalności naukowej, jakości kształcenia oraz w konsekwencji międzynarodowej rozpoznawalności uczelni.

Zrekrutowana osoba będzie wykonywała obowiązki w Działaniu I.3.2 „Zainicjowanie projektu badania ryzyka systemowego”.

Celem Centrum Badania Ryzyka Systemów jest prowadzenie badań dotyczących zagrożeń systemów o krytycznym znaczeniu dla funkcjonowania człowieka i społeczeństw, w szczególności zaś poszukiwanie metod i sposobów minimalizowania tych zagrożeń. Metodą działania jest stworzenie trwałej platformy współpracy między wiodącymi badaczami z nauk społecznych, humanistycznych, biologicznych i ścisłych.

Istotą działalności Centrum będzie łączenie głębokiej perspektywy i szerokiej refleksji reprezentowanej przez przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych z bogactwem danych empirycznych (włączając precyzyjne modele matematyczne i symulacje komputerowe), które są domeną badaczy z obszaru nauk ścisłych. Wynika to z przekonania, że dla zrozumienia kryzysu cywilizacyjnego i znalezienia dróg wyjścia z niego trzeba łączyć precyzję modeli tworzonych przez nauki ścisłe z głębokim rozumieniem człowieka, społeczeństw i kultury właściwym naukom społecznym i humanistycznym. Wypracowane przez nauki ścisłe podejście do badań układów złożonych oferuje narzędzia pozwalające zrozumieć wieloaspektową dynamikę kryzysu i integrować perspektywy innych działów nauki. Wiele zagrożeń ma charakter globalny i konieczne jest łączenie wyników własnych badań, odnoszących się do lokalnych warunków z analogicznymi badaniami prowadzonymi w innych ośrodkach na świecie, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Dlatego też nasz ośrodek będzie z założenia częścią międzynarodowej (tworzącej się) sieci badawczej. Jako że trzeba nie tylko badać, ale też uczyć innych rzetelnego, analitycznego i naukowego podejścia, wiedzy teoretycznej i nowych metod badawczych, dlatego zakładamy stworzenie adekwatnej struktury dydaktycznej.

Zakres obowiązków

1. Zbieranie danych paleoklimatycznych i geoarcheologicznych dla okresu I tysiącletnia dla obszaru Bałkan Zachodnich.

2. Stworzenie scenariusza zmian paleośrodowiskowych w kontekście ruchów migracyjnych w połowie I tysiąclecia dla obszaru Bałkan Zachodnich.

3. Realizowanie procesu badawczego w ramach zadań badawczych powierzonych przez Kierownika Działania I.3.2.

4. Aktywny udział w tworzeniu międzynarodowej sieci badawczej związanej z Działaniem I.3.2.

5. Bezpośredni udział w przygotowywaniu, opracowywaniu, składaniu i realizowaniu wniosków grantowych związanych z Działaniem I.3.2.

6. Wzmocnienie współpracy i wymiany naukowej w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza w ramach badań interdyscyplinarnych.

7. Przygotowywanie publikacji indywidualnych i zbiorowych związanych z Działaniem I.3.2.

8. Aktywny udział w popularyzacji wyników badawczych związanych z Działaniem I.3.2.

Profil kandydata, wymagania, kwalifikacje

Wymagania konieczne:

• spełnienie warunków określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) i Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019, Monitor poz. 190);

• stopień doktora uzyskany w dyscyplinie archeologia;

• stopień magistra lub doktora uzyskany w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (preferowana dyscyplina: nauki o ziemi i środowisku);

• minimum 5 lat doświadczenia zawodowego od uzyskania stopnia doktora;

• znajomość zagadnień dotyczących badań geoarcheologicznych, w tym szczególnie wpływu zmian klimatu na dawne cywilizacje i kultury, potwierdzona wysoko punktowanymi publikacjami w renomowanych czasopismach i wydawnictwach (indeks H powyżej 5 wg. Scopus lub WS);

• potwierdzona publikacjami znajomość zagadnień związanych z holoceńskimi zmianami klimatu oraz ich wpływem na kulturę dawnego człowieka;

• potwierdzone doświadczenie w badaniach geoarcheologicznych i paleoklimatycznych;

• potwierdzona umiejętność współpracy w interdyscyplinarnych zespołach badawczych, w tym międzynarodowych;

• doświadczenie w kierowaniu projektami grantowymi, w szczególności grantami Narodowego Centrum Nauki;

• wysokie umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia oraz zdolność do zarządzania szerokim zakresem zadań i obowiązków;

• dobra znajomość języka angielskiego w zakresie komunikacji pisemnej, werbalnej i prezentacji;

• znajomość języka polskiego jest silnym atutem, ale nie jest wymagana.

Wymagane dokumenty

• skan dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora;

• CV z wyszczególnieniem wykształcenia kandydata, doświadczenia w nauczaniu oraz wykazem publikacji (w języku angielskim);

• podpisany i wypełniony kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie znajdujący w linku:

https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_11_2019.docx 

• do trzech wybranych publikacji;

• list motywacyjny prezentujący profil kandydata zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz motywację aplikowania o oferowane stanowisko pracy (w języku angielskim);

• oświadczenie podpisane elektronicznie lub skan podpisanego własnoręcznie oświadczenia, w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów określone w zarządzeniu nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim;

• świadczenie (skan), w którym kandydat potwierdza podpisem, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania niniejszego konkursu;

• podpisane oświadczenie (skan) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik do niniejszego ogłoszenia).

Oferujemy

• innowacyjne środowisko badawcze i rzeczywistą niezależność w pracy badawczej;

• możliwość rozwoju multidyscyplinarnych badań epidemiologicznych w kraju iw międzynarodowej sieci współpracy;

• skuteczną pomoc w ubieganiu się o krajowe i zagraniczne granty badawcze;

• przyjazne i przyjazne rodzinie środowisko pracy sprzyjające rozwojowi kariery.

Forma nadsyłania zgłoszeń – pocztą elektroniczną na adres cbrs@uw.edu.pl z tytułem „ogłoszenie UW/IDUB/2022/38”

Procedura rekrutacyjna

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w trybie zdalnym z Komisją Konkursową. O terminie ewentualnej rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie pocztą elektroniczną.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wstępnej oceny zgłoszeń przed etapem pełnej oceny kandydatów.

Przed rozpoczęciem zatrudnienia wyłoniony w konkursie kandydat ma obowiązek złożenia dokumentów w formie wymaganej przez Uniwersytet Warszawski.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Po dokonaniu wstępnej analizy nadesłanych zgłoszeń, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami celem przeprowadzenia dalszych etapów procedury rekrutacyjnej.

Uniwersytet Warszawski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez podania przyczyny.

Pytania

Pytania prosimy kierować do kierownika Działania I.3.2, dr Sebastian Szymański, email: s.j.szymanski@uw.edu.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń – 1 lipca 2022 r.

Termin ogłoszenia wyników konkursu – 15 lipca 2022 r.

Sposób informowania o wynikach rekrutacji – pocztą elektroniczną

Uniwersytet Warszawski zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz anulowania naboru bez podania przyczyny. Równe szanse Konstytucyjna zasada równego traktowania wszystkich członków wspólnoty Uniwersytetu stanowi fundament jego działalności.

Uniwersytet wspiera różnorodność i przeciwdziała dyskryminacji. Uniwersytet wdraża najwyższe standardy etyczne, stoi na straży rzetelności naukowej i kieruje się zasadami wynikającymi z Europejskiej Karty Naukowca.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na cbrs@uw.edu.pl