Lektor

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych
  • Typ zatrudnienia: Część etatu, Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

zatrudni na stanowisku

Lektora Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców

Przewidywany czas zatrudnienia: od zaraz.

Do podstawowych zadań zatrudnionego lektora należeć będzie:-nauczanie języka polskiego jako obcego (w grupach o różnym poziomie znajomości tego  języka,  również  w  grupach  wielonarodowych  i  wielokulturowych,  w  ramach kursów  organizowanych  w  Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych
w Warszawie,

Do rekrutacji mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 t.j.  z  późn.  zmianami  art.  113)oraz odpowiadające  następującym  kryteriom kwalifikacyjnym:

·         stopień naukowy magistra filologii polskiej;

·         ukończone studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego  lub studia magisterskie ukończone ze specjalnością/specjalizacją w zakresie  nauczania  języka  polskiego  jako  obcego  lub  wieloletnie doświadczenie  dydaktyczne  w  zakresie  nauczania  języka  polskiego  jako obcego 

·         umiejętność  obsługi  komputera  w  zakresie  Office  oraz  prowadzenia  zajęć również w formie zdalnej w szczególności z wykorzystaniem środowiska Google Workpalce (Classroom, Meet);

·         udokumentowane zróżnicowane doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako  obcego obejmujące m.in.: nauczanie w grupach o różnych poziomach zaawansowania, prowadzenie kursów o różnej intensywności, doświadczenie w  pracy  dydaktycznej  z  osobami  wywodzacymi  się  z  różnych  kręgów kulturowych, w różnym wieku, o zróżnicowanym wykształceniu;

·         doskonała  orientacja  w  ofercie  konkursowej  Narodowej  Agencji  Wymiany Akademickiej  oraz  znajomość  programów  Europejskiego  Funduszu Społecznego  oraz  doświadczenie  w  pozyskiwaniu  i  realizacji  tego  rodzaju projektów;

·         orientacja  w  podręcznikach  i  materiałach  dydaktycznych  do nauczania JPJO (m. in. doświadczenie w pracy z podręcznikami Krok po kroku i Hurra oraz z platformą e-polish)  oraz potwierdzone umiejętności w zakresie przygotowania materiałów autorskich;

·         dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego (preferowane języki: rosyjski, angielski);

·         wysoki poziom kompetencji społecznych i umiejętności interpersonalnych;

Wymagane dokumenty:

1. Zgłoszenie kandydata adresowane do Rektora WSTiJO;

2. Curriculum Vitae;

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następującej treści: „Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”;

4. Poświadczone dokumenty potwierdzające wykształcenie i oświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego oraz ew. dodatkowe certyfikaty;

5. Komisja zastrzega sobie prawo wystąpienia o dodatkowe dokumenty

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail:

sekretariatrektora@wstijo.edu.pl

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Termin składania ofert: 11 czerwca 2020 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariatrektora@wstijo.edu.pl