1 asystent

Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina sztuki
  • sztuki muzyczne

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta w Katedrze Kompozycji

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

·         spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.)

·         posiadają dyplom ukończenia wyższych magisterskich studiów muzycznych
w specjalności: kompozycja

·         wykazują się osiągnięciami i dorobkiem w działalności artystycznej

 

Wymagane dokumenty:

1.      Zgłoszenie udziału w konkursie

2.      Poświadczona kopia ukończenia wyższych magisterskich studiów muzycznych

3.      Dokumentacja dorobku artystycznego

4.      Kwestionariusz osobowy (zgodnie z wzorem UMFC)

5.      Curriculum vitae

6.      Oświadczenie o podjęciu pracy w UMFC jako podstawowym miejscu pracy (zgodnie z wzorem UMFC)

7.      Oświadczenie o wyrażonej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w składanych dokumentach w związku z udziałem w Konkursie (zgodnie z wzorem UMFC)

8.      Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (zgodnie z wzorem UMFC)

 

Wzory wymaganych oświadczeń i stosowanych formularzy do pobrania na stronie www.chopin.edu.pl w zakładce „Praca w UMFC”.

 

Dokumenty należy składać drogą mailową na adres kompozycjaiteoria@chopin.edu.pl do dnia 27.06. 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 10.07. 2022 r.

Pozytywne rozstrzygnięcie konkursu nie stanowi gwarancji zatrudnienia na stanowisku asystenta.

Konkurs może zostać odwołany bez podania powodu.

 

 

 

 

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w konkursie:

 

Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach składanych przez Państwa w związku z ubieganiem się o zatrudnienie w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina jest Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina z siedzibą przy ul. Okólnik 2 w Warszawie.

Administrator danych informuje, że:

Kontakt z inspektorem ochrony danych realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@chopin.edu.pl.
Państwa dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art.6 ust. 1 lit a RODO) oraz określonych przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO) tj. odpowiednio dla określonych stanowisk, m.in.: ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018r. (Dz. U. 2018.poz.1668 z poźn.zm.) oraz Ustawy z dn.26.06.1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z poźn.zm.) w celu realizacji procesu rekrutacji oraz kontaktu z Państwem.
Państwa dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zaangażowanych w procesy rekrutacyjne.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez czas przewidziany dla archiwizacji dokumentacji rekrutacyjnej, a w przypadku danych, które przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody – do czasu jej cofnięcia .
Przysługuje Państwu prawo do: cofnięcia zgody, dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, Warszawa).
Podanie danych, o których mowa w ogłoszeniach i ofertach pracy, jest wymagane określonymi przepisami prawa i jest niezbędne w celu skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji na dane stanowisko.
Realizacja praw, o których mowa w pkt 5 możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@chopin.edu.pl lub kadry@chopin.edu.pl a także drogą listowną przesyłając żądanie na adres siedziby Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2 w Warszawie.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 

 

 

 

 

Załączniki