1 asystent

Instytut Inżynierii Lądowej
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Wymagane  kwalifikacje:

mgr inż. kierunku Budownictwo
uczestnik Studiów Doktoranckich
znaczący dorobek publikacyjny w postaci recenzowanych artykułów naukowych
znajomość języka polskiego i angielskiego
doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim  w szczególności: budownictwo komunikacyjne, mechanika gruntów, badania gruntów antropogenicznych, metody zabezpieczania głębokich wykopów 
dobra znajomość oprogramowania (Ms Office, GGU, GEO5, CAD)
dodatkowym atutem kandydata jest posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wanda_kos@sggw.edu.pl