1 stanowisko adiunkt

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
  • Forma zatrudnienia: Etat

Instytucja: Centrum Badań Polityki Europejskiej SWWS

Miasto: Warszawa

Stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych  w Centrum Badań Polityki Europejskiej SWWS (1 etat)

PODSTAWOWE ZADANIA:

1.       realizowanie badań naukowych dotyczących zagadnień związanych ze specyfiką badań prowadzonych w Centrum Badań Polityki Europejskiej (dalej: „CBPE”);

2. podejmowanie działalności naukowej ukierunkowanej na budowanie dorobku naukowego CBPE, w tym popularyzacja wiedzy poprzez publikowanie wyników badań naukowych w czasopismach i wydawnictwach;
monitorowanie procesów legislacyjnych w zakresie zagadnień związanych ze specyfiką badań prowadzonych w CBPE;
3. proponowanie rozwiązań problemów zagadnień procesu legislacyjnego związanych ze specyfiką badań prowadzonych w CBPE;
4. prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami.
 

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

1.       posiadanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych oraz dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny w zakresie problematyki prawa energetycznego, bezpieczeństwa prawnego lub prawa Unii Europejskiej (posiadanie publikacji w renomowanych czasopismach i wydawnictwach);

2.       posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3.       niekaralność za przestępstwo umyślne;

4.       władanie biegle językiem angielskim w mowie i piśmie.

PREFEROWANE BĘDĄ OSOBY:

1.    posiadające znaczący, udokumentowany dorobek naukowy w zakresie nauk prawnych, w tym publikacje naukowe w renomowanych czasopismach i wydawnictwach, w szczególności w zakresie prawa energetycznego, bezpieczeństwa prawnego lub prawa Unii Europejskiej;

2.       posiadające znaczący, udokumentowany dorobek naukowy w zakresie wygłoszonych referatów podczas ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, w szczególności w zakresie prawa energetycznego, bezpieczeństwa prawnego lub prawa Unii Europejskiej;

3.       posiadające co najmniej 4-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;

4.       posiadające co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w organach administracji publicznej na stanowisku związanym z wykonywaniem czynności wymagających wiedzy prawniczej bezpośrednio związanych z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego, w szczególności z zakresu prawa energetycznego;

5.       odbyły co najmniej jedną wizytę studyjną w zagranicznym ośrodku akademickim;

6.       dysponujące doświadczeniem w prowadzeniu prac badawczych i wykonywaniu projektów naukowych z zakresu nauk prawnych;

7.       posiadające umiejętności projektowania oraz realizowania badań naukowych w dziedzinie nauk prawnych;

8.       posługujące się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym korzystanie z anglojęzycznej literatury naukowej z obszaru nauk prawnych.

OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:

1.       podanie skierowane do Rektora-Komendanta;

2.       kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną – zał. nr 1 i 2

3.       curriculum vitae

4.       kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;

5.       wykaz dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych;

6.       kopie świadectw pracy i referencji;

7.       oświadczenie o niekaralności – zał. nr 3

8.       oświadczenie o podstawowym lub dodatkowym miejscu pracy – zał. nr 4

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoba zainteresowana winna złożyć wymagane dokumenty w siedzibie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, sekretariat: 00-155 Warszawa, ul. Karmelicka 9, w godzinach 900-1500 lub  za pośrednictwem poczty e-mail sekretariat@swws.edu.pl w terminie do dnia 1 października 2022 r. (liczy się data wpływu dokumentów do SWWS).

Dokumenty składane w siedzibie Uczelni powinny być w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy – adiunkt– Centrum Badań Polityki Europejskiej”.

Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia (dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane).

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Nie zwracamy złożonych dokumentów

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.

Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor-Komendant.

SWWS zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.