1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Instytut Psychologii UKSW
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: psychologia

EDNOSTKA ORGANIZACYJNA
UKSW: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Psychologii, Katedra Metodologii Badań Psychologicznych
STANOWISKO: adiunkt (stanowisko badawczo-dydaktyczne)
DYSCYPLINA NAUKOWA: psychologia
specjalność: metodologia badań psychologicznych
DATA OTWARCIA KONKURSU: 25 października 2022 r. 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25 listopada 2022 r. 
MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: https://wfch.uksw.edu.pl/konkursy
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 
Prowadzenie badań z zakresu i z wykorzystaniem metodologii badań psychologicznych; publikacja wyników na forum międzynarodowym; pozyskiwanie grantów; prowadzenie zajęć dydaktycznych z obszaru statystyki, analizy danych i metodologii.
PROPONOWANY OKRES ZATRUDNIENIA: 2 lata z możliwością przedłużenia
 
I. Warunki konkursu:
Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki określone na podstawie art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz.1668, z późn. zm.) i w Statucie UKSW, oraz posiada:
 
– tytuł zawodowy/stopień naukowy/tytuł naukowy: doktor
 
– dorobek naukowy z zakresu metodologii badań psychologicznych, udokumentowany publikacjami w czasopismach z Impact Factor, którego kandydat jest pierwszym autorem
 
– dorobek dydaktyczny i organizacyjny 
 
– doświadczenie w realizacji lub pisaniu projektów grantowych (np. z Narodowego Centrum Nauki)

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę wfch.uksw.edu.pl.