1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Orientalistyczny
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Dziekan

Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Języków i Kultur Afryki Wydziału Orientalistycznego UW.

Liczba miejsc- jedno.

Wymiar etatu – 1/1 etatu

Okres zatrudnienia – od 01.10. 2023 r. na czas nieokreślony

 

Od kandydata na to stanowisko wymagamy:

·         Stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo,

·         znajomości zagadnień językoznawstwa afrykańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem badań nad frazeologią języka hausa,

·         znaczących publikacji z dziedziny językoznawstwa afrykańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem języka hausa,

·         prowadzenia badań naukowych w wyżej wymienionej dziedzinie,

·         bardzo dobrej znajomość języka hausa,

·         bardzo dobrej znajomość przysłów i frazeologii języka hausa,

·         bardzo dobrej znajomości cech strukturalnych języka hausa w wymiarze teoretycznym,

·         doświadczenia w nauczaniu języka hausa i kultury Hausa,

·         dobrej znajomości języka arabskiego,

·         natywnej znajomości języka polskiego.

 

Podstawowe obowiązki

·         zajęcia dydaktyczne w Katedrze Języków i Kultur Afryki Wydziału Orientalistycznego

·         praca badawcza w dyscyplinie Językoznawstwa

 Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:

·         podanie o zatrudnienie;

·         kopia dyplomu doktora;

·         życiorys naukowy;

wykaz osiągnięć naukowych;
·         kwestionariusz osobowy

do pobrania na stronie: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/;

informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych do pobrania na stronie: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/;
oświadczenie o podstawowym miejscu pracy do pobrania na stronie: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/;
oświadczenie o akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim do pobrania w Dziekanacie Wydziału Orientalistycznego UW;
opinia nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł lub stopień naukowy;
inne dokumenty mające znaczenie dla sprawy /z inicjatywy kandydata/.
 

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Dokumenty będą przyjmowane w Dziekanacie Wydziału Orientalistycznego UW w godz. 09.00-16.00 z wyjątkiem sobót i dni świątecznych do dnia 20 kwietnia  2023 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 20 maja 2023 r. Informacja o wynikach konkursu będzie przesłana droga elektroniczną.

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na e.szczerkowska@uw.edu.pl