1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Instytut Inżynierii Mechanicznej
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat, Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna, inżynieria mechaniczna

KONKURS JEDNOETAPOWY

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Instytut Inżynierii Mechanicznej

MIASTO:  Warszawa  

STANOWISKO: adiunkt badawczo-dydaktyczny  

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria mechaniczna

w zakresie: wykorzystania komputerowego wspomagania projektowania i organizacji procesów wytwarzania.

DATA OGŁOSZENIA: 10.05.2022 r.  

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.06.2022 r. – 24.06.2022 r.

LINKI DO STRON z ogłoszeniem:  

I.  Uczelni https://bip.sggw.edu.pl/oferty-pracy/  

II. Akademicka Baza Ogłoszeń http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/

III. Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search

OPIS: Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone  w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Wymagane  kwalifikacje: 

•      stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Inżynieria mechaniczna (preferowany w zakresie inżynierii produkcji lub eksploatacji i budowy maszyn),

•      bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie,

•      wiedza i umiejętności praktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu projektowania: maszyn i/lub procesów technologicznych i/lub procesów produkcyjnych,

•      gotowość do prowadzenia prac dyplomowych z zakresu projektowania i modelowania wyrobów i procesów technologicznych,

•      dorobek publikacyjny w postaci recenzowanych artykułów naukowych,

•      biegła znajomość wybranego oprogramowania CAX (np. CAD, CAE, CAPP itp.)

 

 

Dodatkowe wymagania dla adiunkta:

•      opublikowanie co najmniej 4 monografii lub artykułów  w wysoko punktowanych czasopismach naukowych ujętych  w odpowiednich wykazach MNiSW,

•      kierowanie projektem badawczym w przeszłości lub obecnie, lub też złożenie projektu badawczego w konkursie do instytucji finansującej badania,

•      uzyskanie pozytywnej opinii właściwej komisji ds. dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w wypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat wygłoszony na seminarium zorganizowanym w IIM SGGW.

 

Wymagane dokumenty:

–     podanie do JM Rektora o zatrudnienie na ww. stanowisko;

–     życiorys zawodowy;

–     odpis dyplomu;

–     wykaz artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku;

–     niezbędne dokumenty potwierdzające pozostałe wymagania;

–       oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, które można uzyskać: e-mail: iim@sggw.edu.pl

Miejsce składania dokumentów:

–     pocztą: Instytut Inżynierii Mechanicznej SGGW, Sekretariat, ul. Nowoursynowska 164,
02-787 Warszawa, budynek 21, pokój 102, nr tel.: 022 59 345 00 lub

–     elektronicznie: iim@sggw.edu.pl. 

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 27.06.2022 r.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy można uzyskać pod nr tel. +48 22 59 34 521, witold_zychowicz@sggw.edu.pl

 

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. 

 

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).”

 

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na w/w stanowisko przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwana dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.edu.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych  i wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na iim@sggw.edu.pl