1 stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Instytut Nauk Leśnych
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki leśne

DYREKTOR INSTYTUTU NAUK LEŚNYCH
 SGGW W WARSZAWIE
ogłasza jednoetapowy konkurs

na stanowisko asystenta badawczo – dydaktycznego

w Samodzielnym Zakładzie Geomatyki i Gospodarki Przestrzennej SGGW w Warszawie

 

dziedzina:                                            nauk rolniczych,

dyscyplina:                                          nauki leśne,

specjalność naukowa:                       leśnictwo,

 

DATA OGŁOSZENIA: 31.10.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 01.12.2022-14.12.2022
LINKI DO STRON:

 

Uczelni: https://bip.sggw.edu.pl/oferty-pracy/
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/
Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search

 

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zmianami), w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Dział VIII Pracownicy SGGW).

 

Kandydat powinien:

1.       Posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy magistra inżyniera leśnictwa,

2.       Wykazywać zainteresowania naukowe i zdolności do ich rozwijania oraz:

·         biegle posługiwać się oprogramowaniem ArcGIS, QGIS, SAGA GIS oraz AutoCAD,

·         posiadać umiejętność pracy w oprogramowaniu R,

·         posiadać umiejętność z zakresu obsługi sprzętu geodezyjnego,

·         posiadać umiejętność z zakresu obsługi bezzałogowych statków powietrznych,

·         posiadać doświadczenie w realizacji badań naukowych,

·         wiedzę z zakresu podstaw gospodarki leśnej,

·         posiadać doskonałą znajomość języka polskiego pozwalającą na prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu systemy informacji przestrzennej, fotogrametria i teledetekcja oraz geodezja leśna,

·         posiadać co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz doniesień referatów na konferencjach naukowych,

·         umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy,

·         znajomość zasad funkcjonowania uczelni wyższej.

 

Wymagane są następujące dokumenty:

podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko kierowane do JM Rektora SGGW,
życiorys,
odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
oświadczenia kandydata (na specjalnym druku), że spełnia wymogi określone w art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz, że SGGW będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ww. ustawy (druki wydaje Biuro Spraw Osobowych),
dokumenty potwierdzające ukończenie kursów/szkoleń/studiów dyplomowych,
kwestionariusz osobowy.
 

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w sekretariacie Instytutu Nauk Leśnych SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 159, 02-776 Warszawa, w terminie od 01.12.2022 do 14.12.2022 r. do godz. 14:00.

 

Przewidywany termin zatrudnienia na stanowisku od 15.01.2023 r.

Miejsce uzyskania przez Kandydata dodatkowych informacji o stanowisku: dr hab. Michał Brach, Samodzielny Zakład Geomatyki i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Nauk Leśnych SGGW w Warszawie

tel. +48 22 59 38 213 e-mail: michal_brach@sggw.edu.pl

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).”

 

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na w/w stanowisko przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwana dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na michal_brach@sggw.edu.pl