Adiunkt Badawczy

Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

 

Numer ogłoszenia – UW/IDUB/2022/20
Stanowisko: adiunkt
Grupa stanowisk: badawcza
Dyscyplina naukowa:
ekonomia i finanse, nauki socjologiczne
Słowa kluczowe:
nierówność, mobilność, cyfrowe źródła danych, bazy danych, harmonizacja danych, big data
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełen etat
Liczba stanowisk: 2
Wynagrodzenie: do 10 000 PLN brutto miesięcznie
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: listopad 2022 r.
Minimalny okres zatrudnienia:
12 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy po pozytywnej ocenie

Tytuł Działania:
Działanie I.3.9 „Mobilność i nierówności przez pryzmat nowych cyfrowych źródeł danych”

Opis Programu i Działania:
„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to program ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki, który umożliwia Uniwersytetowi Warszawskiemu podniesienie poziomu jakości działalności naukowej, jakości kształcenia oraz w konsekwencji międzynarodowej rozpoznawalności uczelni.

 

Zrekrutowana osoba na stanowisko adiunkta będzie wykonywała obowiązki w Działaniu I.3.9 „Mobilność i nierówności przez pryzmat nowych cyfrowych źródeł danych”. Głównym celem działania jest stworzenie programu badawczego wykorzystującego nowe rodzaje danych (dane satelitarne, dane przestrzenne, dane geoprzestrzenne, dane pochodzące z mediów społecznościowych i telefonów komórkowych, dane administracyjne, itp.) w innowacyjnych badaniach poświęconych determinantom, pomiarowi i skutkom mobilności terytorialnej, mobilności społecznej i nierówności ekonomicznej.

Prace badawcze prowadzone w ramach działania mogą dotyczyć metod uzyskiwania lub łączenia nowych rodzajów danych, harmonizacji danych tego typu pochodzących z różnych źródeł lub innowacyjnego wykorzystania tego typu danych. W szczególności możliwe jest prowadzenie badań w następujących obszarach:

·        wykorzystanie treści z mediów społecznościowych oraz danych z telefonów komórkowych do analizy zjawisk mobilności i nierówności;

·        pomiar nierówności, ubóstwa i innych zjawisk dystrybucyjnych przy użyciu połączonych danych ankietowych, podatkowych, danych ze spisów powszechnych oraz metod statystyki małych obszarów;

·        wykorzystanie nowatorskich metod łączenia danych administracyjnych i sondażowych (np. capture-recapture) do szacowania trudno mierzalnych procesów społecznych;

·        użycie zdjęć satelitarnych i innych danych przestrzennych lub geoprzestrzennych do badania zamożności, ubóstwa i nierówności na poziomie krajowym oraz regionalnym i lokalnym;

·        pomiar nierówności ekonomicznych przy wykorzystaniu danych ankietowych, administracyjnych danych podatkowych oraz danych z rachunków narodowych.

Zakres obowiązków
1.      prowadzenie prac badawczych nad tworzeniem lub harmonizacją nowych źródeł danych w dziedzinie mobilności lub nierówności;

2.      stworzenie i udostępnienie innym badaczom bazy  zawierającej nowe lub zharmonizowane dane dotyczące mobilności lub nierówności;

3.      przygotowanie publikacji naukowych związanych z celami działania i złożenie przynajmniej jednego artykułu do publikacji w renomowanym czasopiśmie naukowym (SCOPUS/JCR);

4.      przygotowanie i złożenie aplikacji grantowej z zewnętrznym wobec UW finansowaniem, poświęconej badaniom związanym z celami działania;

5.      rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie realizacji celów działania;

6.      uczestnictwo w konferencjach naukowych z prezentacją wyników badań przeprowadzonych w ramach działania;

7.      współpraca w przygotowaniu na UW międzynarodowej konferencji poświęconej tematyce migracji i nierówności;

8.      uczestnictwo w seminariach na UW, które będą popularyzowały bazy danych lub metody badawcze będące efektem realizacji działania.

Profil kandydata, wymagania, kwalifikacje
Wymagania konieczne:

·        spełnienie warunków określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.).i Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019, Monitor poz. 190);

·        posiadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych;

·        posiadanie dorobku naukowego udokumentowanego publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych (przynajmniej 2 prace opublikowane w czasopismach z listy JCR);

·        posiadanie doświadczenia w badaniach empirycznych w zakresie zagadnień mobilności i nierówności;

·        biegła znajomość metod statystycznych i ekonometrycznych wykorzystywanych w badaniach mobilności i nierówności;

·        doświadczenie w realizacji projektów badawczych w naukach społecznych;

·        biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

·        możliwość podjęcia pracy nie później niż w listopadzie 2022.

 

Dodatkowe atuty:
·        kierowanie grantami finansowanymi ze źródeł krajowych lub zagranicznych;

·        doświadczenie w wykorzystywaniu innowacyjnych źródeł danych do badania mobilności i nierówności.

Wymagane dokumenty:
Obowiązkowe:

·        życiorys naukowy z listą publikacji w języku angielskim;

·        list motywacyjny (zawierający opis planowanego projektu badawczego zgodnego z tematyką konkursu) w języku angielskim;

·        odpis dyplomu doktorskiego;

·        2 pliki pdf z publikacjami związanymi z tematyką konkursu;

·        podpisane oświadczenie (skan) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia;

·        oświadczenie (skan), w którym kandydat potwierdza podpisem, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów określone w zarządzeniu
 nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim (https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwa%C5%82a.aspx?ID=5592)

 

Dodatkowe:

·         List polecający od osoby spoza UW (opinie są poufne i powinny być przesłane przez opiniodawców bezpośrednio na adres poczty elektronicznej mbrzezinski@wne.uw.edu.pl).
Oferujemy
·        pracę w dynamicznej grupie badaczy zajmujących się zagadnieniami związanymi z tematyką konkursu;

·        konkurencyjne wynagrodzenie;

·        wsparcie w nawiązaniu współpracy międzynarodowej i aplikacji o krajowe lub międzynarodowe granty badawcze;

·        dostęp do infrastruktury badawczej i baz danych.

Forma nadsyłania zgłoszeń: pocztą elektroniczną na adres mbrzezinski@wne.uw.edu.pl 

z tytułem: UW/IDUB/2022/20

Procedura rekrutacyjna:
Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Komisja rezerwuje sobie prawo do przeprowadzenia wstępnej analizy nadesłanych zgłoszeń i skontaktowania się z wybranymi kandydatami celem przeprowadzenia dalszych etapów procedury rekrutacyjnej.

Przed rozpoczęciem zatrudnienia wyłoniony w konkursie kandydat ma obowiązek przedłożenia oryginałów dokumentów w celu poświadczenia odpisu lub kopii dokumentów.

Rozmowy kwalifikacyjne online z wybranymi kandydatami są przewidywane w terminie od 1 do 15 września 2022 roku. O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni e-mailowo.

Uniwersytet Warszawski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez podania przyczyny.

Pytania prosimy kierować do dra hab. Michała Brzezińskiego na adres: mbrzezinski@wne.uw.edu.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń:
15 sierpnia 2022, godz. 15.00 czasu warszawskiego (CEST)

Termin ogłoszenia wyników konkursu
30 września 2022

Sposób informowania o wynikach konkursu
pocztą elektroniczną