2 stanowiska adiunkta

Instytut Medycyny Weterynaryjnej – Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: weterynaria

·         weterynaria

·         wykazuje zainteresowania naukowe i zdolności do ich rozwoju

·         jest przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich, epidemiologii weterynaryjnej oraz biostatystyki i metod dokumentacji w języku polskim i angielskim

·         posiada co najmniej  dobrą znajomość języka angielskiego (udokumentowaną) t.j. w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych

·         posiada umiejętności w zakresie pracy laboratoryjnej z szczególnym uwzględnieniem metod biologii molekularnej, metod serologicznych oraz parazytologicznych

·         indeks Hirscha kandydata powinien wynosić minimum 3

·         dodatkowym atutem będzie doświadczenie praktyczne w zakresie leczenia  i diagnostyki chorób zwierząt gospodarskich

·         dodatkowym atutem będzie odbycie naukowego stażu za granicą w ośrodkach naukowych  lub widoczna aktywność o zasięgu międzynarodowym

 

Szczegółowych informacji udziela Kierownik Samodzielnego Zakładu Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej prof. dr hab. Jarosław Kaba, tel. (22)59361110, e-mail: jarosław_kaba@sggw.edu.pl

 

Do obowiązków kandydata (-tki) będzie należało prowadzenie badań naukowych, udział w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe, prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z chorobami zakaźnymi zwierząt gospodarskich, epidemiologii weterynaryjnej, biostatystyki i metod dokumentacji na kierunku Weterynaria w SGGW.

Osoby przystępujące do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

1. Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW,

2. Odpis dyplomu nadania tytułu lekarza weterynarii,

3. Odpis dyplomu nadania stopnia doktora nauk weterynaryjnych/nauk rolniczych w dyscyplinie weterynaria,

4. Kwestionariusz osobowy,

5. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej oraz osiągnięć naukowych w tym wykaz publikacji,

6. Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).

Ponadto osoby spoza uczelni składają dodatkowo:

1. Opinię z ostatniego miejsca pracy,

2. Świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu

 

Miejsce składania dokumentów: sekretariat Samodzielnego Zakładu Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej lub Sekretariat Instytutu Medycyny Weterynaryjnej

Dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

lub wysłać elektronicznie na adres e-mail: imw@sggw.edu.pl, szeiew@sggw.edu.pl

 

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Zatrudnienie nastąpi z dniem: 02.01.2022

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl.

Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na borys_blaszczak@sggw.pl