2 stanowiska asystent lub adiunkt

Instytut Inżynierii Lądowej
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Warunki wymagane od Kandydatów:

•          stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych lub tytuł zawodowy magistra inżyniera architekta lub magistra inżyniera budownictwa,

•           bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego  (minimum B2) w mowie i piśmie,

•           wiedza i umiejętności praktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu technologii BIM, grafiki inżynierskiej, geometrii wykreślnej oraz projektowania architektoniczno-budowlanego,

•           gotowość do prowadzenia prac dyplomowych z zakresu projektowania architektoniczno-budowlanego,

•           widoczna aktywność badawcza o zasięgu międzynarodowym; w tym mile widziane odbycie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym,

•           dorobek naukowy obejmujący co najmniej dwa artykuły opublikowane w wysoko punktowanych czasopismach naukowych z IF ujętych w wykazie Ministerstwa Edukacji i Nauki,

•           bardzo dobra znajomość pakietu Ms Office oraz programów do projektowania (AutoCAD, Revit),

•           dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowe wymagania dla Kandydatów na stanowisko adiunkta:

•          opublikowanie co najmniej 4 monografii lub artykułów w wysoko punktowanych czasopismach naukowych ujętych w odpowiednich wykazach Ministerstwa Edukacji i Nauki (w tym min. dwie publikacje z IF – Web of Science Core Collection),

•           kierowanie projektem badawczym w przeszłości lub obecnie lub złożenie projektu badawczego w konkursie do instytucji finansujących badania,

•           uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w Instytucie Inżynierii Lądowej SGGW.

Szczegóły ogłoszenia znajdują się w linku poniżej.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wanda_kos@sggw.edu.pl