Aasystent badawczy

Wydział Historii
Uniwersytet Warszawski
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Wynagrodzenie: do 6050 PLN brutto
 • Dziedzina nauki: historia

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to program ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, który umożliwia Uniwersytetowi Warszawskiemu podniesienie poziomu jakości działalności naukowej, jakości kształcenia oraz w konsekwencji międzynarodowej rozpoznawalności uczelni.

Zrekrutowany asystent będzie wykonywał obowiązki w POB IV Działanie I.3.6. Humanistyka cyfrowa. Praca w projekcie polega na rozwijaniu kompetencji w zakresie edycji cyfrowych XIX-wiecznych źródeł historycznych.

 

Zakres obowiązków

1. współrealizowanie projektu edycji cyfrowej listów Joachima Lelewela: sczytywanie tekstów rękopisów, kwerenda do projektu oraz kodowanie tekstu w standardzie TEI;
2. prowadzenie badań naukowych w zakresie dyscypliny historia oraz publikowanie ich wyników w obiegu międzynarodowym;
3. ubieganie się o zewnętrzne źródła finansowania badań naukowych;
4. dodatkowe zadania organizacyjnych na Wydziale Historii.

Wymagania konieczne:

 • spełnienie warunków określonych w art. 113 w Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
  i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574) i Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019, Monitor poz. 190);
 • natywna znajomość języka polskiego;
 • gotowość rozwijania swoich umiejętności i uczenia się nowych;
 • zainteresowanie rozwojem kompetencji i metod w humanistyce cyfrowej;
 • znajomość klasycznych metod edycji tekstu;
 • umiejętność i chęć pracy w zespole;
 • dobre umiejętności komunikacyjne.

Wymagane dokumenty:

 • odpis lub skan dokumentu poświadczającego nadanie
  stopnia magistra;
 • CV z listą publikacji oraz opis zainteresowań badawczych
  i osiągnięć naukowych;
 • list motywacyjny;
 • zgłoszenie do konkursu – podanie do JM Rektora UW;
 • podpisany i wypełniony kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 1 ;
 • oświadczenie, w którym kandydat potwierdza podpisem, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów określone w zarządzeniu nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia
  szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim 2 ;
 • podpisane oświadczenie (skan) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Oferujemy:

 • możliwość dodatkowego dofinansowania różnych form aktywności naukowej takich jak udział w konferencjach, sesji na kongresach międzynarodowych, publikacji;
 • przestrzeń biurową, bardzo dobry dostęp do baz elektronicznych, dobre lub bardzo dobre (zależnie od
  dziedziny) zasoby biblioteczne;
 • pomoc w staraniach o dalsze projekty grantowe;
 • standardowy pakiet socjalny.

Forma nadsyłania zgłoszeń:  pocztą elektroniczną na adres dziekanat.wh@uw.edu.pl z tytułem „Lelewel – asystent”

Procedura rekrutacyjna :

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela
akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Po dokonaniu wstępnej analizy nadesłanych zgłoszeń, komisja zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami celem przeprowadzenia dalszych etapów procedury rekrutacyjnej.

Procedura konkursowa może obejmować rozmowy członków komisji z kandydatami, które odbędą się w trybie online.

Język rozmowy kwalifikacyjnej: polski.

Uniwersytet Warszawski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez podania przyczyny.

Pytania prosimy kierować na adres: dziekanat.wh@uw.edu.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: 29.06.2023 r. Liczy się data wpływu.

Termin ogłoszenia wyników konkursu: do 31.07.2023 r.

Sposób informowania o wynikach konkursu: pocztą elektroniczną

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat.wh@uw.edu.pl