ADIUNKT

Katedra Finansów
Akademia Leona Koźmińskiego
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi rekrutację na stanowisko:

ADIUNKTA
do Katedry Finansów

Nr ref.: 10/NAUKA/KF/22

Zadania realizowane na stanowisku:

 • prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickim, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,
 • opieka nad organizacjami i projektami studenckimi,
 • wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Wymagania wobec kandydata:

 • sprecyzowane plany publikacyjne,
 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie zarządzania, nauk ekonomicznych, finansów lub rachunkowości,
 • publikacje w czasopismach wskazanych w bazach Scopus lub Web of Science,
 • doświadczenie dydaktyczne,
 • znajomość wybranego programu statystycznego do analizy danych,
 • doświadczenie zawodowe w finansach i/lub rachunkowości.
 • mile widziane umiejętność programowania w języku R, Phyton oraz VBA
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1, określnym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku,
 • znajomość języka polskiego na poziomie min B2,
 • sumienność, samodzielność myślenia, kreatywność, analizowanie i wyciąganie wniosków,
 •  otwartość na współprace, komunikatywność,
 • dyspozycyjność w zakresie prowadzenia zajęć w wybrane dni tygodnia i w niektóre weekendy.

Oferujemy:

 • umowa o pracę,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin przewidzianym dla stanowiska Adiunkta,
 • rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się od 01.10.2022 r.,
   

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego można kierować
do Pana Profesora ALK Pawła Mielcarza na adres mailowy: pmielcarz@kozminski.edu.pl

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie:

 • CV, listu motywacyjnego, odpisu dyplomu (skan),
 • wykazu planów publikacyjnych z obszaru zainteresowań badawczych,
 • wykazu publikacji z obszaru zainteresowań badawczych,
 • opisu planów badawczych na najbliższe trzy lata,
 • certyfikatu językowego lub ew. oświadczenia o znajomości języka angielskiego i polskiego ze wskazaniem poziomu znajomości określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego

za pomocą formularza dostępnego na stronie:    

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=617f453431da49f0a16bb7e30a57dbdf

do 06.07.2022 r.

Informujemy, że przesyłając zgłoszenie rekrutacyjne zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Akademię Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, Pani/Pana danych osobowych zawartych
w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

*****

Kozminski University is looking for candiates to fill in the position of

Assistant Professor

in the Department of Finance
 

Ref: 10/NAUKA/KF/22

These positions include the following duties:

 •  conducting research in the research field (to be agreed with the Head of the Department),
 •  teaching classes, in accordance to the position and teaching load assigned to the position, including classes in English,
 • supervision of student organizations and projects,
 • performing administrative tasks as defined by the Head of the Department.

Requirements for the candidate for the position of Assistant Professor:

 • Specified publication plans,
 • doctoral degree in the field of management, economics, finance or accounting,
 • publications in journal enlisted in Scopus or Web of Science,
 • teaching experience,
 • knowledge of a selected statistical program for data analysis will be advantageous,
 • professional experience in finance and / or accounting.
 • programming skills in R, Python or VBA will be an advantage
 • knowledge of English at the C1 level, as defined in the European System for the Description of Languages, allowing to teach classes in English,
 • knowledge of the Polish language at the B2 level,
 • openness to cooperation, communication skills,
 • availability to conduct classes on selected days of the week and on some weekends.

We offer:

 • contract of employment,
 • full-time employment for the position,
 • starting work in the offered position is planned from 01/10/2022.

Any questions and doubts regarding the recruitment announcement can be directed to:
Professor ALK dr hab. Paweł Mielcarz to the e-mail address: pmielcarz@kozminski.edu.pl.

Persons meeting the above requirements and interested in the offer, please send:

 • CV, cover letter, copy of the diploma (scan),
 • a list of publication plans in the area of research interests,
 • a list of publications in the area of research interests,
 • description of research plans for the next three years,
 • a language certificate or statement on the knowledge of the English and Polish language with an indication of the level of proficiency determined in accordance with the European System for the Description of Languages.

using the form available on the website:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=e2e57840310548efaf9a7c3367d41894

until 06.07.2022

This is to inform you that by submitting your job application, you give your consent for your personal data provided in your application to be processed by Kozminski University, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warsaw for the purpose of the recruitment process managed by Kozminski University, for the position named in the job notice.

 

 

 

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr-rekrutacja@kozminski.edu.pl