Adiunkt

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Rektor-Komendant Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości ogłasza KONKURS na stanowisko adiunkt w Instytucie Społecznych Podstaw Penitencjarystyki.

 

Instytucja: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

Miasto: Warszawa

Stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Społecznych Podstaw Penitencjarystyki

Link do strony: https://swsw.edu.pl/bip/index.php

Słowa kluczowe: nauki humanistyczne, historia, literaturoznawstwo

 

  PODSTAWOWE ZADANIA:

 1. Projektowanie oraz realizowanie badań naukowych w ujęciu interdyscyplinarnym, zgodnie ze specyfiką SWWS.
 2. Podejmowanie działalności naukowej ukierunkowanej na budowanie dorobku naukowego SWWS w tym:
  publikowanie w renomowanych czasopismach i wydawnictwach;
 3. popularyzacja wiedzy poprzez publikowanie w czasopismach i wydawnictwach popularnonaukowych i mediach;
 4. aktywne reprezentowanie SWWS na konferencjach naukowych;
 5. udział w zespołach badawczych oraz innych zespołach zadaniowych w ramach realizacji zadań SWWS;
 6. Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów SWWS.
 7. Podejmowanie zadań na rzecz własnego rozwoju naukowego i rozwijania umiejętności dydaktycznych.
   

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

 1. posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. niekaralność za przestępstwo umyślne.

PREFEROWANE BĘDĄ OSOBY:

 1. posiadające co najmniej trzy autorskie publikacje dydaktyczne;
 2. posiadające umiejętność opracowywania programów szkoleń oraz materiałów dydaktycznych dla nauczycieli;
 3. posiadające bogate doświadczenie we współpracy dydaktycznej z instytucjami oświatowymi;
 4. posiadające uprawnienia zawodowe w zakresie menedżera oświaty;
 5. deklarujące gotowość afiliowania na SWWS całości dorobku naukowego powstałego w wyniku pracy w tej Uczelni;
 6. dające rękojmię terminowego wykonywania prac dydaktycznych i badawczych podejmowanych w SWWS;
 7. posługujące się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym korzystanie z anglojęzycznej literatury naukowej z obszaru nauk humanistycznych.

 

OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:

 1. podanie skierowane do Rektora-Komendanta;
 2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną; (zał)
 3. curriculum vitae;
 4. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
 5. wykaz dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych;
 6. kopie świadectw pracy i referencji;
 7. oświadczenie zgodne z § 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.); (zał)
 8. oświadczenie o podstawowym lub dodatkowym miejscu pracy. (zał)
 9. oświadczenie o niekaralności. (zał)
   

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoba zainteresowana winna złożyć wymagane dokumenty w siedzibie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości przy ul. Karmelickiej 9 w Warszawie, w godzinach 900–1500 lub za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej w terminie do dnia 15 lipca 2022 r. (liczy się data wpływu dokumentów do SWWS). Dokumenty składane w siedzibie Uczelni powinny być w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy – adiunkt – Instytut Społecznych Podstaw Penitencjarystyki”.

Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia (dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane).

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Nie zwracamy złożonych dokumentów.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 22-602-4435.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do pięciu tygodni od terminu składania ofert.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.

Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor-Komendant.

SWWS zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat@swws.edu.pl