Adiunkt

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Rektor-Komendant Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości ogłasza KONKURS na stanowisko adiunkt w Instytucie Społecznych Podstaw Penitencjarystyki.

 

Instytucja: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

Miasto: Warszawa

Stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Społecznych Podstaw Penitencjarystyki

Link do strony: https://swsw.edu.pl/bip/index.php

Słowa kluczowe: nauki społeczne, nauki humanistyczne, psychologia, logopedia

 

PODSTAWOWE ZADANIA:

Projektowanie oraz realizowanie badań naukowych w zakresie psychologii, również w ujęciu interdyscyplinarnym, zgodnie ze specyfiką SWWS.
Podejmowanie działalności naukowej ukierunkowanej na budowanie dorobku naukowego SWWS w tym:
publikowanie w renomowanych czasopismach i wydawnictwach;
publikowanie w czasopismach i wydawnictwa popularnonaukowych i mediach w ramach popularyzacji wiedzy;
aktywne reprezentowanie SWWS na konferencjach naukowych;
udział w zespołach badawczych oraz innych zespołach zadaniowych w ramach realizacji zadań SWWS;
podejmowanie zadań na rzecz rozwoju własnego rozwoju naukowego i rozwijania umiejętności dydaktycznych.
 

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych lub humanistycznych;
posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
niekaralność za przestępstwo umyślne.
 

PREFEROWANE BĘDĄ OSOBY:

posiadające znaczący dorobek naukowy, w tym z zakresu psychologii klinicznej;
posiadający znaczące doświadczenie w zakresie dydaktyki w szkole wyższej, szczególnie w zakresie prowadzenia przedmiotów: psychologia ogólna, psychopatologia, neuropsychologia,
posiadające uprawnienia zawodowe do prowadzenia terapii zaburzeń komunikacyjnych;
będące członkami towarzystw naukowych i społecznych;
deklarujące gotowość afiliowania na SWWS całości dorobku naukowego powstałego w wyniku pracy w tej Uczelni;
posiadające umiejętności projektowania oraz realizowania badań naukowych w dziedzinie nauk społecznych,
posługujące się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym korzystanie
z anglojęzycznej literatury naukowej z obszaru nauk społecznych i humanistycznych.
 

OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:

podanie skierowane do Rektora-Komendanta;
kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną; (zał)
curriculum vitae;
kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
wykaz dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych;
kopie świadectw pracy i referencji;
oświadczenie zgodne z § 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.); (zał)
oświadczenie o podstawowym lub dodatkowym miejscu pracy. (zał)
oświadczenie o niekaralności. (zał)

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoba zainteresowana winna złożyć wymagane dokumenty w siedzibie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości przy ul. Karmelickiej 9 w Warszawie, w godzinach 900–1500 lub za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej w terminie do dnia 15 lipca 2022 r. (liczy się data wpływu dokumentów do SWWS). Dokumenty składane w siedzibie Uczelni powinny być w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy – adiunkt – Instytut Społecznych Podstaw Penitencjarystyki”.

Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia (dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane).

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Nie zwracamy złożonych dokumentów. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 22-602-4435.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do pięciu tygodni od terminu składania ofert.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.

Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor-Komendant.

SWWS zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat@swws.edu.pl