adiunkt

Instytut Inżynierii Lądowej
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

OPIS: Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Wymagane  kwalifikacje:

·   Adiunkt – stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie architektura i urbanistyka lub w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport,

·  Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim w
zakresie konstrukcji budowlanych i mechaniki budowli,

·  Dorobek publikacyjny w postaci recenzowanych artykułów naukowych,

·  Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w obydwu językach oraz pisanie artykułów naukowych,

· Znajomość pakietu Ms Office i CAD

· Umiejętność pracy w zespole,

· Dodatkowym atutem będzie odbycie naukowego stażu za granicą w ośrodkach naukowych lub widoczna aktywność naukowa o zasięgu międzynarodowym.

Wymagania dla adiunkta:

· Opublikowanie co najmniej 4 monografii lub artykułów w wysoko punktowanych czasopismach naukowych ujętych w odpowiednich wykazach Ministra Edukacji i Nauki,

· Kierowaniu projektem badawczym w przeszłości lub obecnie, lub też złożenie projektu badawczego w konkursie do instytucji finansujących badania,

· Uzyskanie pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie
i niebędących pracownikami SGGW – uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w Instytucie Inżynierii Lądowej SGGW.

Szczegóły ogłoszenia znajdują się w linku poniżej.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wanda_kos@sggw.edu.pl