Adiunkt

Wydział Projektowania w Warszawie
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: informatyka

SWPS‌ ‌Uniwersytet‌ ‌Humanistycznospołeczny‌ ‌‌to‌ ‌niepubliczna‌ ‌uczelnia‌ ‌akademicka‌ ‌prowadząca‌ ‌działalność‌ ‌badawczą‌ ‌oraz‌ ‌oferująca‌ ‌studia‌ ‌o‌ ‌profilu‌ ‌praktycznym‌ i akademickim‌ ‌w‌ ‌Warszawie,‌ ‌Wrocławiu,‌ ‌Sopocie,‌ ‌Poznaniu‌, Katowicach i Krakowie.‌ ‌Oferta‌ ‌dydaktyczna‌ ‌uczelni‌ ‌obejmuje‌ ‌kierunki‌ ‌z‌ ‌zakresu‌ ‌nauk‌ ‌społecznych,‌ ‌humanistycznych,‌ ‌ale‌ ‌także‌ ‌wzornictwa‌ ‌i‌ ‌grafiki.‌ ‌Uczelnia‌ ‌należy‌ ‌do‌ ‌grona‌ ‌najbardziej‌ ‌aktywnych‌ ‌ośrodków‌ ‌badawczych‌ ‌w‌ ‌Polsce,‌ ‌a‌ ‌jej‌ ‌pracownicy‌ ‌mają‌ ‌realny‌ ‌wpływ‌ ‌na‌ ‌rozwój‌ ‌wielu‌ ‌dziedzin‌ ‌nauki.‌ ‌Wyniki‌ ‌prowadzonych‌ ‌przez‌ ‌nich‌ ‌badań‌ ‌znajdują‌ ‌zastosowanie‌ ‌w‌ ‌różnych‌ ‌obszarach‌ ‌gospodarki‌ ‌i‌ ‌życia‌ ‌społecznego. Na‌ ‌uczelni‌ ‌działa‌ ‌kilkanaście‌ ‌jednostek‌ ‌badawczych‌ ‌prowadzących‌ ‌interdyscyplinarne‌ ‌projekty.‌ ‌ ‌

Zespół‌ ‌Uniwersytetu‌ ‌SWPS‌ ‌tworzy‌ ‌ponad‌ 800‌ ‌osób‌ ‌–‌ ‌pracowników‌ ‌akademickich‌ ‌i‌ ‌pionu‌ biznesowo-organizacyjnego.‌ ‌Uczelnia‌ ‌jest‌ ‌atrakcyjnym‌ ‌miejscem‌ ‌rozwoju‌ ‌zawodowego,‌ ‌zapewnia‌ ‌system‌ ‌atrakcyjnych‌ ‌benefitów‌ ‌pracowniczych.‌ ‌Tworzymy‌ ‌zróżnicowane‌ ‌i‌ ‌współdziałające‌ ‌środowisko‌ ‌profesjonalistów‌ ‌ceniących‌ ‌pracę‌ ‌na‌ ‌rzecz‌ ‌studentów,‌ ‌tworzenie‌ ‌wiedzy‌ ‌i‌ ‌jej‌ ‌praktyczne‌ ‌wykorzystanie.‌‌ Pracownikami‌ ‌i‌ ‌współpracownikami‌ ‌uczelni‌ ‌są‌ ‌wybitni‌ ‌naukowcy,‌ ‌odnoszący‌ ‌sukcesy‌ ‌praktycy,‌ ‌artyści‌ ‌ i‌ ‌przedstawiciele‌ ‌świata‌ ‌mediów.‌ ‌ ‌

Na Wydziale Projektowania w Warszawie oprócz Informatyki prowadzone są dwa interdyscyplinarne kierunki: Wzornictwo oraz Psychologia i Informatyka. To połączenie projektowania i technologii informatycznych z naukami humanistycznymi i społecznymi daje unikalne możliwości rozwoju. 

Programy kształcenia kierunków prowadzonych na Wydziale zostały przygotowane we współpracy z ekspertami z branży projektowej i technologicznej, biznesu oraz międzynarodowego środowiska naukowego. Strategicznym celem wydziału jest rozwijanie interdyscyplinarnej współpracy w obrębie uczelni i na zewnątrz.  

Studenci informatyki mają do dyspozycji znakomicie wyposażone laboratorium komputerowe umożliwiające dzięki szybkiemu łączu internetowemu do chmury Microsoft Azure oraz Google Cloud, w tym do użytkowania maszyn wirtualnych, przechowywania danych i wykonywania obliczeń na dużych zbiorach danych oraz usług bez serwerowych.

Studenci wzornictwa mogą korzystać z pracowni i warsztatów, w tym pracowni cyfrowych z drukarkami 3D, laserem i robotami KUKA, a także warsztatu ślusarskiego i stolarskiego, pracowni ceramicznej, krawieckiej i sitodruku oraz studio foto-video. 

Dziekan Wydziału Projektowania w Warszawie SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko:

Adiunkt

Lokalizacja: Warszawa

Wydział Projektowania w Warszawie

Katedra Informatyki

w grupie pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk: 2

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie działalności dydaktycznej z możliwością rozwijania działalności badawczej,  we współpracy z interdyscyplinarnym środowiskiem Uniwersytetu SWPS i Wydziału Projektowania na którym jest prowadzony kierunek Informatyka;   
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu informatyki w jednym lub dwóch obszarach z listy: algorytmy i struktury danych, sieci komputerowe, architektura komputerów, statystyka komputerowa, sztuczna inteligencja (zastosowanie sieci neuronowych w obszarze analizy danych), Big Data, Internet Rzeczy (projektowanie Raspberry Pi, Arduino), algorytmy i struktury danych; w siedzibie Wydziału Projektowania w Warszawie;
 • Angażowanie się w budowanie relacji ze studentkami i studentami;
 • Budowanie relacji wewnątrz Uczelni oraz z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 • Angażowanie się w działalność organizacyjną Wydziału i Uczelni;
 • Publikowanie w renomowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych;
 • Pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie badań naukowych.

Oczekujemy:

 • Co najmniej stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (dyscyplina: informatyka lub pokrewne) lub dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych (dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja) (najpóźniej na dzień 30 września 2023 r.);
 • Doświadczenia dydaktycznego: programowanie, sieci komputerowe, architektura komputerów, statystyka komputerowa, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, Data Science, Internet Rzeczy (Internet of Things) powyżej 3 lat;
 • Dorobku naukowego w zakresie informatyki udokumentowanego:
  • Publikacjami indeksowanymi w międzynarodowych bazach, w tym ukazującymi się w czasopismach posiadających impact factor i znajdującymi się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEN;
  • Doświadczeniem w realizacji grantów badawczych;
 • Gotowości do współpracy w interdyscyplinarnym środowisku Uniwersytetu SWPS;
 • Udział w projektach interdyscyplinarnych (dodatkowy atut);
 • Motywacji i planu rozwoju akademickiego;
 • Znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B2 lub B2+;
 • Średnio-zaawansowanej znajomości języka angielskiego;
 • Doświadczenie w prowadzeniu działalności biznesowej (dodatkowy atut);
 • Gotowości‌ ‌do‌ ‌prowadzenia‌ ‌zajęć‌ ‌także‌ ‌w‌ ‌weekendy‌;
 • Deklaracji o zatrudnieniu w ‌SWPS‌ ‌Uniwersytecie‌ ‌Humanistycznospołecznym‌ jako podstawowym miejscu pracy w rozumieniu przepisów art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85).

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Możliwość‌ stałego ‌rozwoju ‌kompetencji‌ ‌dydaktycznych‌ i wsparcie doradcy dydaktycznego;
 • Premie za publikacje;
 • Nastawienie na rozwój naukowy poprzez wsparcie Działu Badań Naukowych i Projektów w pozyskiwaniu i realizacji grantów;
 • Wsparcie w komercjalizacji projektów badawczych oraz ułatwienie współpracy z zewnętrznymi firmami i inwestorami przy wsparciu Centrum Transferu Wiedzy oraz SWPS Innowacje;
 • Swobodę w działaniu – możliwość realizacji autorskich pomysłów, wdrażania innowacyjnych rozwiązań i tworzenia własnych zespołów badawczych;
 • Laboratoria wyposażone w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie oraz centra badawcze, które działają na pograniczu nauk społecznych i nowych technologii;
 • Zniżki na studia magisterskie i podyplomowe dla pracownika i jego rodziny;
 • Zniżki na kursy językowe;
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej dla pracownika jego rodziny;
 • Dofinansowanie do pakietu Multisport i MultiBenefit;
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach,
 • Możliwość‌ ‌rozwoju‌ ‌zawodowego,‌ ‌w‌ ‌tym‌ ‌rozwijania‌ ‌kompetencji‌ ‌dydaktycznych‌; ‌ ‌
 • Możliwość‌ ‌pracy‌ ‌i‌ ‌rozwoju‌ ‌w‌ ‌interdyscyplinarnym‌ ‌i‌ ‌przyjaznym‌ ‌środowisku‌ ‌akademickim‌;
 • Współtworzenie‌ ‌kultury‌ ‌instytucjonalnej‌ ‌ceniącej‌ ‌otwartość,‌ ‌odwagę‌ ‌i‌ ‌odpowiedzialność‌.

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego.

Wymagane dokumenty:

 • CV‌ ‌z‌ ‌wykazem‌ ‌dorobku‌ ‌naukowego,‌ ‌dydaktycznego‌ ‌i‌ ‌organizacyjnego‌ ‌(z‌ ‌bezpośrednim‌ odniesieniem‌ ‌do‌ ‌podanych‌ ‌wyżej‌ ‌kryteriów‌ ‌kwalifikacyjnych),‌ ‌a‌ ‌także‌ ‌zawierające‌ ‌opis‌ ‌innych‌ ‌doświadczeń‌ ‌zawodowych‌ ‌i‌ ‌zainteresowań‌;
 • Kopia‌ ‌dokumentów‌ ‌poświadczających‌ ‌uzyskanie‌ ‌stopnia‌ ‌naukowego‌ doktora‌ (lub oświadczenie o planowanym terminie uzyskania).

Termin nadsyłania aplikacji: 15 czerwca 2023 r. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 czerwca 2023 r.

Termin rozpoczęcia pracy: 1 październik 2023 r.

Kryteria formalne:

 • Osiągnięcia naukowe – 25%
 • Osiągnięcia dydaktyczne – 50 %
 • Osiągnięcia praktyczne i organizacyjne – 25% 

Skład Komisji Konkursowej:

 • dr inż. Maksymilian Bujok – Przedstawiciel Komisji;
 • dr Agnieszka Zbrzezny – członkini Komisji;
 • dr hab. inż. Stanisław Jankowski – członek Komisji;
 • Angelika Szczuka – Przedstawicielka Działu Personalnego;
 • Anna Zając – Sekretarz Komisji

Link do REGULAMINU

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem azajac2@swps.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę system.erecruiter.pl.