adiunkt

Wydział Chemiczny
Politechnika Warszawska
  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Tematyka badawcza w ogólnym zarysie dotyczyć będzie projektowania miniaturowych sensorów jonoselektywnych na przetwornikach drukowanych, wykorzystywanych w różnych obszarach badań np. 
w analizach biomedycznych, środowiskowych. Badane będą różne składy membran, w tym wpływ rodzaju i ilości polimeru (PCW, poliuretan) na odporność mechaniczną i rodzaju jonoforu lub wymieniacza jonowego na selektywność elektrody. Podjęte zostaną także badania dotyczące stabilności parametrów analitycznych sensorów w czasie. Narzędziem stosowanym w opracowaniu nowych sensorów potencjometrycznych będą głównie elektrochemiczne techniki instrumentalne (w szczególności potencjometria). Opracowane sensory będą wykorzystywane do monitorowania aktywności różnych jonów w próbkach biologicznych i środowiskowych.

Od kandydata oczekuje się dobrego przygotowania i praktycznej znajomości technik elektrochemicznych, stosowanych w zakresie projektowania sensorów potencjometrycznych oraz membran jonoselektywnych, umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz pracy w zespole a także umiejętności pozyskiwania zewnętrznych funduszy na badania naukowe.

Dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Chemicznego, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, pok. 162, tel.: (+48 22) 234-7507.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.09.2023.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Bliższych informacji udziela: Kierownik Katedry Biotechnologii Medycznej, prof. dr hab. inż. Michał Chudy, Gmach Chemii, ul. Noakowskiego 3, 00‑664 Warszawa, pok. 247, tel.: (+48 22) 234-5825, e-mail: michal.chudy@pw.edu.pl