adiunkt

Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o bezpieczeństwie

OGŁOSZENIE NR 5/2021

DOTYCZĄCE NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO

 

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowa Akademia Techniczna

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych

WYMIAR ETATU: pełny etat (podstawowe miejsce zatrudnienia)

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o bezpieczeństwie

DATA OGŁOSZENIA: 31.05.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29.06.2021 r.

LINK DO STRONY: www.wlo.wat.edu.pl

PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 1 października 2021 r.

SŁOWA KLUCZOWE: bezpieczeństwo i prawa człowieka, społeczeństwo nadzorowane, edukacja dla bezpieczeństwa, filozofia bezpieczeństwa, teoria bezpieczeństwa, statystyczna analiza danych.

Przewidywany zakres obowiązków:

prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykładów, ćwiczeń, seminariów, laboratoriów) z zakresu teorii i filozofii bezpieczeństwa, metodologii badań bezpieczeństwa w wymiarze pensum określonym dla stanowiska adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych;
kierowanie licencjackimi i magisterskimi pracami dyplomowymi;
opracowywanie pomocy dydaktycznych: podręczników, skryptów, instrukcji, prezentacji multimedialnych oraz opracowywanie kart informacyjnych przedmiotów powierzonych do realizacji;
uczestniczenie w zespołowych pracach organizacyjnych na rzecz procesu badawczo-dydaktycznego;
prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością rady dyscypliny naukowej;
rozwijanie twórczości naukowej i umiejętności dydaktycznych;
doskonalenie warsztatu badawczego.
Wymagania od kandydatów:

·       spełnienie wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.);

·       stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie naukowej – nauki o bezpieczeństwie;

·       udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych – także
w formie on-line, na poziomie akademickim;

·       minimum roczne zatrudnienie w charakterze nauczyciela akademickiego
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych;

·       dorobek naukowy, w tym indeksowany w bazach Scopus i Web of Science ulokowany w obszarze nauk o bezpieczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa, kontroli (nadzoru) jednostki i jej praw oraz co najmniej jedna autorska lub współautorska monografia;

·       potwierdzone wystąpienia konferencyjne z zakresu problematyki bezpieczeństwa;

·       udokumentowana znajomość programu do statystycznej analizy danych StatSoft Statistica;

·       umiejętność projektowania i prowadzenia badań empirycznych;

·       znajomość języka angielskiego umożliwiająca korzystanie z literatury anglojęzycznej i publikowanie artykułów w języku angielskim;

·       posiadanie dodatkowych kwalifikacji pedagogicznych, z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa;

·       umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność, umiejętność pracy zespołowej;

·    potwierdzona znajomość procedur prowadzenia postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego i obsługi administracyjnej rady naukowej.

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

·       podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Wojskowej Akademii Technicznej;

·       życiorys zawodowy (CV); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;

·       odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;

·       oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych;

·       oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz braku ukarania karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

·       oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony;

·       oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

·       oświadczenie, że Wojskowa Akademia Techniczna będzie podstawowym miejscem pracy;

·       klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o pracę w WAT;

·       oświadczenie osoby podejmującej zatrudnienie o braku przeciwskazań do rozpoczęcia pracy w jednostce organizacyjnej lub zespole pracowników Akademii.

 

Wzory dokumentów dostępne na stronie bip.wat.edu.pl/index.php/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 29.06.2021 r.

·      osobiście: w Kancelarii Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania,
bud. 135, pok. nr 0.29;

·      listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Warszawa 49, ul Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 – z dopiskiem:
 „Konkurs na stanowisko adiunkta dydaktycznego 05/2021- bezpieczeństwo”  (decyduje data otrzymania dokumentów);

·      pocztą elektroniczną/faksem: kancelaria.wlo@wat.edu.pl (261-817-914).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261-837-702.

·      Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.

·      Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Wojskowej Akademii Technicznej procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego,
a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstaw do dalszego postepowania. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje Rektor.

·      Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

·      Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

·      Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniającej wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie jednego miesiąca od dnia zakończenia postepowania konkursowego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sebastian.bieniek@wat.edu.pl