Adiunkt

Katedra Finansów
Akademia Leona Koźmińskiego
 • Typ zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi rekrutację na stanowisko:

ADIUNKTA do Katedry Finansów

Nr ref.: 12/NAUKA/KF/21

 

Zadania realizowane na stanowisku:

 • prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickim, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,
 • opieka nad organizacjami i projektami studenckimi,
 • wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Wymagania wobec kandydata:

 • sprecyzowane plany publikacyjne,
 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie zarządzania, nauk ekonomicznych, finansów lub rachunkowości,
 • publikacje w czasopismach wskazanych w bazach Scopus lub Web of Science,
 • doświadczenie dydaktyczne,
 • znajomość wybranego programu statystycznego do analizy danych,
 • doświadczenie zawodowe w finansach i/lub rachunkowości,
 • umiejętność korzystania z podstawowych programów pakietu Microsoft Office i MsTeams,
 • mile widziane umiejętność programowania w języku R, Phyton oraz VBA,
 • doświadczenie w pisaniu wniosków badawczych i udział w realizacji projektów badawczych, grantach finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych,
 • mile widziane prowadzenie projektów badawczych, grantów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych,
 • silna motywacja do prowadzenia pracy naukowej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1, określnym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku,
 • znajomość języka polskiego na poziomie B2,
 • sumienność, samodzielność myślenia, kreatywność, analizowanie i wyciąganie wniosków,
 • otwartość na współprace, komunikatywność,
 • dyspozycyjność w zakresie prowadzenia zajęć w wybrane dni tygodnia i w niektóre weekendy,
 • gotowość do wskazania Akademii Leona Koźmińskiego jako pierwszego miejsca pracy.

Oferujemy:

 • umowa o pracę,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska,
 • Uczelnia pokrywa koszty aktywnego udziału w czołowych konferencjach międzynarodowych oraz koszty edycji/redakcji językowej prac naukowych kierowanych do międzynarodowych czasopism naukowych,
 • możliwość pozyskania wewnętrznych grantów na pokrycie badań wstępnych/ pilotażowych,
 • pakiet prywatnej opieki medycznej,
 • benefity w ramach świadczeń socjalnych,
 • rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się od 01.09.2021 r. 

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego można kierować do 
Pana Profesora ALK Pawła Mielcarza na adres mailowy: pmielcarz@kozminski.edu.pl

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie:
CV, listu motywacyjnego, odpisu dyplomu (skan), wykazu planów publikacyjnych z obszaru zainteresowań badawczych, wykazu publikacji z obszaru zainteresowań badawczych, opisu planów badawczych na najbliższe trzy lata, certyfikatu językowego lub ew. oświadczenia o znajomości języka angielskiego i polskiego ze wskazaniem poziomu znajomości określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego za pomocą formularza dostępnego na stronie: https://form.jotform.com/211394821970963 do dnia 02.07.2021r.

Uprzejmie informujemy, że przesyłając zgłoszenie rekrutacyjne zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Akademię Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, przez czas trwania rekrutacji.

Dokumenty nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone. 

Kozminski University is looking for candiates to fill in the position of

ASSISTANT PPROFESSOR in Department of Finance

Nr ref.: 12/NAUKA/KF/21

 

These position include the following duties:

 • conducting research in the research field (to be agreed with the Head of the Department),
 • teaching classes, in accordance to the position and teaching load assigned to the position, including classes in English,
 • supervision of student organizations and projects,
 • performing administrative tasks as defined by the Head of the Department.

 

Requirements for the candidate:

 • specified publication plans,
 • doctoral degree in the field of management, economics, finance or accounting,
 • publications in journal enlisted in Scopus or Web of Science,
 • teaching experience,
 • knowledge of a selected statistical program for data analysis,
 • professional experience in finance and / or accounting,
 • ability to use basic Microsoft Office and MsTeams programs,
 • programming skills in R, Python or VBA will be an advantage,
 • experience in writing research applications and participation in the implementation of research projects, grants financed from domestic and foreign sources,
 • conducting research projects, grants financed from domestic and foreign funds are welcome,
 • strong motivation to conduct scientific work.
 • knowledge of English at the C1 level, as defined in the European System for the Description of Languages, allowing to teach classes in English,
 • knowledge of the Polish language at the B2 level,diligence,
 • independent thinking, creativity, analyzing and drawing conclusions,
 • openness to cooperation, communication skills,
 • availability to conduct classes on selected days of the week and on some weekends,
 • readiness to indicate Kozminski University as the first place of work.

We offer:

 • contract of employment,
 • full-time employment for the position,
 • the university covers the costs of active participation in leading international conferences and the costs of editing / editing the language of scientific papers for international scientific journals,
 • possibility of obtaining internal grants to cover preliminary / pilot studies,
 • private medical care package,
 • benefits as part of social benefits,
 • starting work in the offered position is planned from 01/09/2021.
   

Any questions and doubts regarding the recruitment announcement can be directed to: Profesor ALK dr hab. Paweł Mielcarz to the e-mail address: pmielcarz@kozminski.edu.pl.

Persons meeting the above requirements and interested in the offer, please send:

CV, cover letter, copy of the diploma (scan), list of publication plans in the area of ​​research interests, list of publications in the area of ​​research interests, description of research plans for the next three years, certificate language or, if applicable, a declaration of knowledge of English and Polish, indicating the level of proficiency determined in accordance with the European System for the Description of Language Education using the form available on the website: https://form.jotform.com/211394821970963 until July 2, 2021

We kindly inform you that by submitting the recruitment application you consent to the processing by the Kozminski University, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warsaw, your personal data contained in the recruitment application in order to carry out the recruitment process, conducted by the Kozminski University, for the position indicated in the announcement, for the duration of the recruitment.

 

Documents not collected within 3 months from the deadline for submitting offers will be destroyed by a commission.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr-rekrutacja@kozminski.edu.pl