adiunkt

Wydział Architektury
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: architektura i urbanistyka

Działalność dydaktyczna i badawcza dotycząca projektowania architektonicznego i urbanistycznego, w szczególności relacji między urbanistyką i architekturą w środowisku miejskim w kontekście wymagań zrównoważonego rozwoju. Prowadzenie zajęć z projektowania architektonicznego i urbanistycznego w języku polskim i angielskim w zakresie: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zespołów mieszkaniowych, projektów architektoniczno-urbanistycznych śródmiejskiej zabudowy uzupełniającej. Prowadzenie prac dyplomowych w języku polskim i angielskim. Działalność naukowa w wyżej wymienionym zakresie – badania własne oraz udział w projektach badawczych. Podejmowanie innych obowiązków wyznaczonych przez władze Wydziału lub kierownictwo Zakładu.

Oczekiwania: ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego na kierunku architektura i urbanistyka; posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie architektura i urbanistyka; bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego, umiejętność prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim; profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową  Zakładu Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego, publikacje naukowe na temat projektowania urbanistycznego lub architektonicznego oraz związków między architekturą a urbanistyką; znajomość zagadnień związanych z projektowaniem urbanistyczno-architektonicznym dotyczących: zrównoważonego rozwoju miast, przestrzeni publicznej, osiedli mieszkaniowych, budynków publicznych; doświadczenie zawodowe związane z sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; pożądane posiadanie potwierdzonych kwalifikacji do wykonywania zawodu urbanisty; umiejętność pracy projektowej oraz naukowej i pracy w zespole. Doświadczenie związane z badaniami własnymi prowadzonymi w ramach jednostki akademickiej oraz udziałem w tworzeniu nowych programów studiów; co najmniej 7-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Znajomość obsługi aplikacji komputerowych: TEAMs, Moodle, Word, Exel, PowerPoint.

Wymienione   dokumenty  należy  składać  w  terminie  do dnia 06.08.2021 r. w Biurze Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, przy ul. Koszykowej 55, 00-659, w Warszawie, pokój 3c, tel. /fax: 22 628 28 87  tel. w: 52 24, e-mail:  sekretariat.arch@pw.edu.pl  

Bliższych informacji udziela: dr inż. arch. Paweł Trębacz, poprzez: obsługa administracyjna – Biuro Dziekana, sekretariat.arch@pw.edu.pl tel. 22 628 28 87. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia  21.09.2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.