adiunkt

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: brak
  • Dziedzina nauki: archeologia

2/1/2021

Dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej
im. Kazimierza Michałowskiego Uniwersytetu Warszawskiego

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta

Grupa pracowników: badawcza.

Dyscyplina naukowa: archeologia.

Liczba stanowisk: jedno.

Planowany okres zatrudnienia:  umowa na czas nieokreślony od dnia 1 stycznia 2022

 

Warunki konkursu:

Od kandydata na to stanowisko wymaga się spełnienia wymagań, o których mowa
w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 r. poz. 478
ze zmianami), a ponadto wymagane jest:

1.     posiadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie  archeologia;

2.     co najmniej 10 letnie doświadczenie w kierowaniu  badaniami archeologicznymi i konserwatorskimi  prowadzonymi  na stanowiskach rzymskich i bizantyńskich;

3.     co najmniej 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań archeologicznych na obszarze Bliskiego Wschodu, znajomość formalnych procedur ,  specyfiki pracy i lokalnych zwyczajów oraz języka arabskiego w stopniu komunikatywnym .

 

Określenie podstawowych obowiązków:

Prowadzenie badań archeologicznych i konserwatorskich oraz publikacja ich wyników
Realizacja innych zadań zleconych przez kierownika Zakładu Studiów Afrykańskich  CAŚ UW.
Realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora CAŚ UW.
 

 

 

Wymagane dokumenty:

1.     podanie do Komisji Konkursowej z prośbą o rozpatrzenie kandydatury w konkursie
na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego wraz z klauzulą informacyjną przy rekrutacji do pracy:

https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/

2.     życiorys naukowy wraz z informacją o osiągnięciach naukowych i organizacyjnych oraz wykaz publikacji;

3.     odpis dyplomu doktora habilitowanego;

kwestionariusz osobowy https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/

 

4.     Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego.

 

 

Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami należy składać pocztą elektroniczną
na adresy mailowe: j.k.szczepkowska@uw.edu.pl oraz u.wicenciak@uw.edu.pl do dnia
13 pażdziernika  2021 r.

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 15 listopada 2021 r. Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailowa.

 

CAŚ UW zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu oraz przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami. O terminach rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2/2021

The Director of the Polish Centre of Mediterranean Archaeology
University of Warsaw
announces

a competition for the position of an adjunct

 

 

Group of employees: research.

Discipline: archaeology.

 

Number of positions: one.

Planned employment :  permanent contract from 1st of 2022

 

Competition  requirements:

The successful candidate will fill the requirements explicated of the Higher Education Law  (Law Journal 2021, item 478  amended), and will have the following:

doctor with habilitation degree in discypline  archaeology
at least 10 years experience in leading of archaeological and conservation project
      of Roman and Byzantine sites;

3.     at least 10 years of experience in carrying out archaeological research in  Middle 

East,  knowledge of formal procedures, specifics of work and local custom . Communicative knowledge of the Arabic language

 

 

Key responsibilities include:

1.     Conducting archaeological and conservation research and publication of its results

2.     Carrying out tasks assigned by the head of the Department of African  Studies of the PCMA UW.

3.      Carrying out other tasks assigned by the director of the PCMA UW.

 

Required documents:

1.     application to the University of Warsaw Rector for employment as an adjunct with habilitation degree  including a signed consent to personal data processing (Information clause and consent clause):

https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/

2.     scientific curriculum with information on research achievements, organizational achievements and list of publications;

3.     copy of   diploma adjunct with habilitation degree

filled questionnaire : https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/

 

4.     statement on getting acquainted with and accepting the rules for job applications in competitions for academic positions at the University of Warsaw.

 

Applications and the required documents should be submitted by email to j.k.szczepkowska@uw.edu.pl and u.wicenciak@uw.edu.pl by 13.10.2021.

The results of the competition will be announced by 15.11.2021. It is the first stage of the employment process for academic teachers set down in the UW Statute; a positive result is essential to proceed further. The candidates will be informed about the ean of the Faculty. The candidates will be informed about the results of selection procedure by e-mail.

PCMA UW reserves the right to change the competition deadline and to interview selected candidates. Candidates will be informed individually about their interview dates.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na j.k.szczepkowska@uw.edu.pl