Adiunkt

Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: językoznawstwo

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny to niepubliczna uczelnia akademicka prowadząca działalność badawczą oraz oferująca studia o profilu praktycznym i akademickim w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. Oferta dydaktyczna uczelni obejmuje kierunki z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, ale także wzornictwa i grafiki.

Uczelnia należy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce, a jej pracownicy mają realny wpływ na rozwój wielu dziedzin nauki. Wyniki prowadzonych przez nich badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. Na uczelni działa kilkanaście jednostek badawczych prowadzących interdyscyplinarne projekty.

Zespół Uniwersytetu SWPS tworzy ponad 700 osób – pracowników akademickich i pionu biznesowo-organizacyjnego. Uczelnia jest atrakcyjnym miejscem rozwoju zawodowego, zapewnia system atrakcyjnych benefitów pracowniczych. Tworzymy zróżnicowane i współdziałające środowisko profesjonalistów ceniących pracę na rzecz studentów, tworzenie wiedzy i jej praktyczne wykorzystanie. Pracownikami i współpracownikami uczelni są wybitni naukowcy, odnoszący sukcesy praktycy, artyści i przedstawiciele świata mediów. 

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego ogłasza konkurs na stanowisko:

Adiunkt

( w grupie pracowników dydaktycznych/ badawczo-dydaktycznych)

w Zakładzie Skandynawistyki

na Wydziale Nauk Humanistycznych w Warszawie

pensum dydaktyczne: 360/240 

Zadania na stanowisku:

 • przygotowanie i prowadzenie zajęć oraz zaliczeń i egzaminów dla studentów skandynawistyki, w tym szczególnie filologii norweskiej
 • aktywne uczestnictwo w naukowo-organizacyjnych działaniach Zakładu Skandynawistyki
 • udział w organizacyjnych działaniach wydziałowych i uczelnianych

Od kandydatów oczekujemy:

 • Posiadania stopnia naukowego doktora   w dziedzinie  filologia norweska / skandynawistyka, dowolna dyscyplina
 • Doświadczenia dydaktycznego (minimum 1 rok);
 • Biegłej znajomości języka polskiego oraz znajomości języka angielskiego; umożliwiającej prowadzenie zajęć oraz samodzielne pisanie publikacji w tym języku
 • Gotowości do prowadzenia zajęć także w weekendy;
 • Zainteresowań badawczych w obszarze językoznawstwa;
 • Doświadczenia organizacyjnego w zakresie wspomagania działalności jednostki naukowej lub dydaktycznej;
 • Bardzo dobrej obsługi komputera i gotowości do uczenia się nowych aplikacji;
 • Deklaracji o zatrudnieniu w Uniwersytecie SWPS jako podstawowym miejscu pracy (w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki – uczelnia lub jednostka naukowa) zgodnie z art. 120. pkt. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Oferujemy:

 • Konkurencyjne dla środowiska akademickiego wynagrodzenie oraz system atrakcyjnych benefitów;
 • Możliwość rozwoju zawodowego, w tym rozwijania kompetencji dydaktycznych;
 • Elastyczne ścieżki rozwoju zawodowego;
 • Wsparcie i profesjonalną obsługę przy aplikowaniu i realizacji projektów badawczych i rozwojowych;
 • Wsparcie zespołu pracowników Wydziału w rozwoju zawodowym;
 • Możliwość pracy i rozwoju w interdyscyplinarnym i przyjaznym środowisku akademickim;
 • Współtworzenie kultury instytucjonalnej ceniącej otwartość, odwagę i odpowiedzialność.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 • CV z wykazem dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego (z bezpośrednim odniesieniem do podanych wyżej kryteriów kwalifikacyjnych), a także zawierające opis innych doświadczeń zawodowych i zainteresowań;
 • kopia dokumentów poświadczających uzyskanie stopnia naukowego doktora.

Kryteria formalne:

 • osiągnięcia naukowe – 40% oceny
 • osiągnięcia dydaktyczne – 30 % oceny
 • osiągnięcia organizacyjne i praktyczne – 30 % oceny
   

Wymagane dokumenty prosimy przesłać do 1 czerwca 2021 roku. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 22 czerwca 2021 roku.

Wyłoniony kandydat rozpocznie pracę od 1 października 2021  roku.

Link do formularza rekrutacyjnego: https://tiny.pl/r6qmf

Skład komisji konkursowej:

 • dr Magdalena Domeradzka Przewodniczący Komisji
 • dr Małgorzata Kłos Członek komisji
 • mgr Beata Jurak Członek komisji
 • Anna Zając – Pracownik działu personalnego, Sekretarz Komisji

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Regulaminie konkursu (LINK DO REGULAMINU) procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem azajac2@swps.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę tiny.pl.