Adiunkt

 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

Ogłoszenie o konkursie

Na stanowisko adiunkta (grupa pracowników badawczych) w ramach projektu badawczego OPUS 2020/39/B/NZ2/01301 „Rozwój narzędzi do racjonalnego projektowania leków peptydowych” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, kierownik projektu: dr hab. Sebastian Kmiecik.

Liczba stanowisk: 2.

Osoby zatrudnione będą prowadziły badania w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki chemiczne.

 

Wymagania:

 • stopień doktora w chemii, informatyce, biologii lub powiązanych naukach, uzyskany nie wcześniej niż w sierpniu 2014 (okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet –18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.) poza Uniwersytetem Warszawskim, chyba że kandydat(ka) odbył(a) co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż Uniwersytet Warszawski oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora
 • bardzo dobre umiejętności programistyczne, szczególnie w języku Python
 • wiedza i doświadczenie w dziedzinie biologii obliczeniowej/ bioinformatyki albo cheminformatyki
 • współautorstwo co najmniej 3 artykułów naukowych opublikowanych w czasopiśmie posiadającym Impact Factor
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • doświadczenie w uczeniu maszynowym będzie atutem
   

Obowiązki:

 • przeprowadzanie badań naukowych w ramach projektu (rozwój i zastosowanie różnych metod modelowania struktur kompleksów białko-peptyd; wykorzystanie dostępnych danych eksperymentalnych i metod uczenia maszynowego; praktyczne zastosowania oprogramowania na przykład w terapiach antynowotworowych)
 • projektowanie i przeprowadzanie eksperymentów obliczeniowych przy użyciu klastra obliczeniowego
 • analiza dużych zbiorów danych
 • projektowanie, pisanie i testowanie kodu komputerowego
 • przygotowanie publikacji naukowych

 

Oferujemy:

 • czasowe zatrudnienie na Uniwersytecie Warszawskim (pełen etat na 12-34 miesiące) 120.000 PLN rocznie (brutto brutto)
 • kultura pracy oparta na współpracy i wsparciu ze strony zespołu
 • udział w wymagających i ambitnych zadaniach w ramach projektu
 • udział w międzynarodowych konferencjach
 • brak wymogu prowadzenia dydaktyki
 • dobre warunki pracy w budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych
 • elastyczne godziny pracy

Zgłoszenie powinno być nadesłane mailowo do Sebastiana Kmiecika na adres sekmi@chem.uw.edu.pl do dnia 6/11/2021. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • CV
 • lista publikacji (proszę opisać swój udział w powstanie każdej z publikacji)
 • list motywacyjny
 • kopie dyplomów
 • można załączyć kopie dokumentów potwierdzających umiejętności i doświadczenie
 • zgoda na przetwarzanie danych na potrzeby rekrutacji (do pobrania ze strony https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/ , zakładka “Dla kandydata do pracy”, plik Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przy rekrutacji do pracy – dokument docx.)
 • podpisane oświadczenie o treści: „Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję zasady prowadzenia konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego określone w Zarządzeniu nr 106 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 września 2019 r.” (https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwa%C5%82a.aspx?ID=5072)

Wybrani kandydaci będą poinformowani o dacie spotkania mailowo. Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się przez internet.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej cnbch.uw.edu.pl najpóźniej w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia konkursu.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

 

An announcement for Post-doc position

 

Position of post-doc in the OPUS project 2020/39/B/NZ2/01301 entitled ” Development of tools for the rational design of peptide therapeutics ” financed by the National Science Centre, Poland, is open for application. Project leader: dr hab. Sebastian Kmiecik.

Available positions: 2.

The post-doc will run a research in exact and natural sciences, in chemical sciences discipline.

 

Requirements:

 • Ph.D. degree in chemistry, informatics, biology, or related sciences obtained no earlier than 2014 (this period may be extended by a time of long-term (in excess of 90 days) documented sick leaves or rehabilitation leaves granted on account of being unfit to work. In addition, the period may be extended by the number of months of a child care leave granted pursuant to the Labour Code and in the case of women, by 18 months for every child born or adopted, whichever manner of accounting for career breaks is preferable) and awarded by another institution than University of Warsaw, unless the candidate have completed a continuous and  evidenced post-doctoral fellowship of at least 10 months in another institution than University of Warsaw and in another country than  the one in which they have been conferred a PhD degree
 • solid programming skills, preferably in Python
 • good knowledge and experience in computational biology/ bioinformatics or cheminformatics
 • co-authorship of at least 3 publications in journals with Impact Factor 
 • experience in machine learning will be a bonus
 • good knowledge of English (written and spoken)

 

Responsibilities:

 • running research tasks within the project (the development and application of various methods for modeling the structures of protein-peptide complexes, the use of available experimental data and machine learning methods, practical software applications for example in anti-cancer therapies)
 • designing and conducting computational experiments using a computer cluster
 • big data analysis
 • designing, writing, and testing computer code
 • preparing scientific publications
   

We offer:

 • a temporary contract with the University of Warsaw (full-time position for 12 – 34 months) and 120.000 PLN annual salary (before tax)
 • collaborative and supportive work culture
 • participation in challenging and ambitious tasks within the project 
 • participation in international scientific conferences
 • no teaching responsibilities
 • comfortable workspace in the Biological and Chemical Research Center building
 • flexible working hours

Apply by sending an email to Sebastian Kmiecik sekmi@chem.uw.edu.pl until 6/11/2021. Your application should contain:

 • CV
 • publication list (please describe your contribution into each publication)
 • motivation letter
 • copies of diplomas
 • you may include copies of any documents confirming scientific or professional achievements, awards, publications, etc.
 • consent to the processing of personal data for the purpose of the recruitment –  a scan of the signed document „Information on the processing of personal data”, available for download from https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/, tab “Dla kandydata do pracy”, file Information on personal data processing – document docx.
 • the following statement signed by the candidate: „I hereby declare that I have read and accept the rules of conducting competitions for the position of an academic teacher” (available at: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwa%C5%82a.aspx?ID=5072),
   

Selected candidates will be informed about the date of the interview by e-mail. The interview will take place via the Internet.

The results of the competition will be published on the website cnbch.uw.edu.pl no later than 14 days after the competition is resolved.

The competition is the first stage of the employment procedure as an academic teacher, and its positive outcome is the basis for further proceedings

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na mtokarska@cnbc.uw.edu.pl