adiunkt

Instytut Medycyny Weterynaryjnej – Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: weterynaria

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Instytut Medycyny Weterynaryjnej, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159,
Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego

STANOWISKO:  adiunkt

DZIEDZINA NAUKI: nauki rolnicze, dyscyplina weterynaria

DATA OGŁOSZENIA: 08.10.2021

PUBLIKACJA DO: 19.11.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19.11.2021

LICZBA ETATÓW: 1

E-MAIL LUB URL DO REKRUTACJI: khzozp@sggw.edu.pl; imw@sggw.edu.pl

 

SŁOWA KLUCZOWE: weterynaria, adiunkt, nauki weterynaryjne, administracja sądowa,  administracja weterynaryjna, higiena żywności i ochrona zdrowia publicznego, choroby zwierząt nieudomowionych, choroby zakaźne zwierząt gospodarskich, choroby pasożytnicze zwierząt łownych,  diagnostyka laboratoryjna chorób zakaźnych i inwazyjnych                                    

 

OPIS OGŁOSZENIA:

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o w/w stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.), w Statucie Uczelni (zał.2) oraz Uchwale Nr 51 – 2017/2018 Senatu SGGW z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

Poszukiwany jest kandydat (-tka), który charakteryzuje się następującymi cechami:

 

·         Tytuł zawodowy lekarza weterynarii oraz stopień naukowy doktora

·         Co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy naukowo-badawczej

·         Doświadczenie w diagnostyce laboratoryjnej chorób zakaźnych i inwazyjnych

·         Doświadczenie w diagnostyce sekcyjnej i interpretacji wyników badań patomorfologicznych

·         Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych z zakresu chorób pasożytniczych zwierząt wolno żyjących

·         Doświadczenie kandydata w działalności popularyzującej naukę

·         Dorobek naukowy w postaci co najmniej 10 artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach, posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF) oraz 10 artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

·         Doświadczenie w prezentowaniu doniesień konferencyjnych z zakresu chorób zwierząt nieudomowionych

·         Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu Chorób Zwierząt Nieudomowionych

·         Biegła znajomość języka polskiego

·         Zaawansowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, poświadczona certyfikatem (poziom B2), umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych oraz wygłaszanie doniesień konferencyjnych

·         Prawo jazdy kategorii B

·         Znajomość pakietu Microsoft Office

·         Staż w renomowanych krajowych jednostkach naukowych lub/oraz jednostkach, zajmujących się hodowlą zwierząt wolno żyjących.

 

Do obowiązków kandydata (-tki) będzie należało prowadzenie badań naukowych, udział w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe, prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z administracją weterynaryjną, weterynarią sądową, higieną żywności i ochroną zdrowia publicznego,  higieną zwierząt rzeźnych i mięsa, higieną produktów pochodzenia zwierzęcego, chorobami zwierząt łownych i zoonozami oraz chorobami zwierząt nieudomowionych, chorobami zakaźnymi zwierząt gospodarskich, chorobami pasożytniczymi zwierząt łownych,  diagnostyką laboratoryjną chorób zakaźnych i inwazyjnych na kierunku Weterynaria
w SGGW.

 

Osoby przystępujące do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

1. Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW,

2. Odpis dyplomu nadania tytułu lekarza weterynarii,

3. Kwestionariusz osobowy,

4. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej oraz osiągnięć naukowych w tym wykaz publikacji,

5. Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).

Ponadto osoby spoza uczelni składają dodatkowo:

1. Opinię z ostatniego miejsca pracy,

2. Świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu

 

Miejsce składania dokumentów: sekretariat Katedry Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego lub Sekretariat Instytutu Medycyny Weterynaryjnej

Dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

lub wysłać elektronicznie na adres e-mail: imw@sggw.edu.pl, khzozp@sggw.edu.pl

 

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Zatrudnienie nastąpi z dniem: 31.12.2021

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl.

Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego

 
 
 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na khzozp@sggw.edu.pl