Adiunkt

Katedra Rachunkowości
Akademia Leona Koźmińskiego
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi rekrutację na stanowisko:

ADIUNKTA do Katedry Rachunkowości

Nr ref.: 25/NAUKA/AD_KR/21

 

Zadania realizowane na stanowisku:

 • prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
 • praca w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska w roku akademickim, prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska,
 • opieka nad organizacjami i projektami studenckimi,
 • wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.
   

Wymagania wobec kandydata:

 • sprecyzowane plany publikacyjne w czasopismach z dyscypliny oraz publikacje w krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych,
 • posiadanie stopnia naukowego doktora,
 • mile widziany tytuł zawodowy w dziedzinie rachunkowości, zarządzania, nauk ekonomicznych, społecznych lub dowolnej dyscypliny pokrewnej,
 • mile widziane doświadczenie w pracach w projektach badawczych, grantach finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych / prowadzenie projektów badawczych, grantów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych,
 • mile widzialna historia publikacyjna: publikacje w języku angielskim lub polskim,
 • doświadczenie dydaktyczne,
 • mile wiedziane doświadczenie zdobyte w trakcie staży na uczelniach zagranicznych / stypendiach zagranicznych / wykładach prowadzonych na uczelniach zagranicznych,
 • mile widziana średnio-zaawansowana znajomość wybranego programu statystycznego do analizy danych lub narzędzie do analizy danych jakościowych,
 • mile widziane dobra znajomość metodologii badań ilościowych i/lub badań jakościowych (etnografia, netnografia),
 • znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2, określnym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
 • znajomość języka polskiego przynajmniej na poziomie C1,
 • sumienność, samodzielność myślenia, kreatywność, analizowanie i wyciąganie wniosków,
 • otwartość na współpracę, komunikatywność,
 • profile na głównych mediach społecznościowych (LinkedIn, Twitter, Researchgate) lub gotowość do ich założenia,
 • dyspozycyjność w zakresie prowadzenia zajęć w wybrane dni tygodnia i w niektóre weekendy,
 • gotowość do wskazania Akademii Leona Koźmińskiego jako pierwszego miejsca pracy.
   

Oferujemy:

 • umowa o pracę,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych: 210 godzin,
 • Uczelnia pokrywa koszty aktywnego udziału w czołowych konferencjach międzynarodowych oraz koszty edycji/redakcji językowej prac naukowych kierowanych do międzynarodowych czasopism naukowych,
 • możliwość pozyskania wewnętrznych grantów na pokrycie badań wstępnych/ pilotażowych,
 • pakiet prywatnej opieki medycznej,
 • benefity w ramach świadczeń socjalnych,
 • rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się od 01.01.2022r.,
 • przewidywane zatrudnienie jednego pracownika na stanowisku.
   

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego można kierować do Pani dr hab. Doroty Dobija na adres mailowy: dobija@kozminski.edu.pl.

 

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie:

 • CV, listu motywacyjnego, odpisu dyplomu (skan),
 • wykazu publikacji z obszaru zainteresowań badawczych oraz wykazu planów publikacyjnych z obszaru zainteresowań badawczych,
 • certyfikatu językowego lub oświadczenia o znajomości języka angielskiego i polskiego ze wskazaniem poziomu znajomości określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego

za pomocą formularza dostępnego na stronie:  https://form.jotform.com/212803481758359  do dnia 12.11.2021 r.  

Uprzejmie informujemy, że przesyłając zgłoszenie rekrutacyjne zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Akademię Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, przez czas trwania rekrutacji.

Dokumenty nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone. 

 

Kozminski University is looking for candiates to fill in the position of

ASSISTANT PROFESSOR
Department of Accounting
 

Nr ref.: 25/NAUKA/AD_KR_21

 

These position include the following duties:

 • conducting research works in the scientific area agreed with the Head of the Department,
 • full-time work provided for the position in the academic year, teaching classes in accordance with the number of teaching hours assigned to a given position,
 • taking care of student organizations and projects,
 • performing administrative tasks defined by the Head of the Department.
   

Requirements for the candidate:

 • clear and specified publication plans in journals from the discipline and publications in national and international scientific journals,
 • doctoral degree,
 • degree in accounting, management, economic and social sciences or any related discipline will be advantageous,
 • experience in work in research projects, grants financed from domestic and foreign sources / conducting research projects, grants financed from domestic and foreign funds will be advantageous,
 • publication history will be advantageous: publications in English or Polish,
 • teaching experience,
 • experience gained during internships at foreign universities / foreign scholarships / lectures at foreign universities will be advantageous,
 • intermediate-advanced knowledge of a selected statistical program for data analysis or a tool for qualitative data analysis will be advantageous,
 • good knowledge of the methodology of quantitative research and / or qualitative research (ethnography, netnography) will be advantageous,
 • knowledge of English at least at the B2 level, defined in accordance with the European System of Language Education Description, enabling classes in this language,
 • knowledge of the Polish language at least at C1 level,
 • diligence, independent thinking, creativity, analyzing and drawing conclusions,
 • openness to cooperation, communication skills,
 • profiles on major social media (LinkedIn, Twitter, Researchgate) or readiness to set them up,
 • availability to conduct classes on selected days of the week and on some weekends,
 • readiness to indicate Kozminski University as the first place of work.
   

We offer:

 • contract of employment,
 • full-time employment for the position,
 • the annual amount of teaching load: 210,
 • the university covers the costs of active participation in leading international conferences and the costs of editing / editing the language of scientific papers for international scientific journals,
 • possibility of obtaining internal grants to cover preliminary / pilot studies,
 • private medical care package,
 • benefits as part of social benefits,
 • starting work in the offered position is planned from 01/01/2022,
 • expected employment of one employee in the position.
   

Any questions and doubts regarding the recruitment announcement can be directed to: dr hab. Dorota Dobija to the e-mail address: dobija@kozminski.edu.pl.

 

Persons meeting the above requirements and interested in the offer, please send:

 • CV, cover letter, copy of the diploma (scan),
 • a list of publications in the area of ​​research interests and a list of publication plans in the area of ​​research interests,
 • a language certificate or statement on the knowledge of the English and Polish language with an indication of the level of proficiency determined in accordance with the European System for the Description of Languages,

using the form available on the website: https://form.jotform.com/212803481758359 until 12/11/2021
 

We kindly inform you that by submitting the recruitment application you consent to the processing by the Kozminski University, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warsaw, your personal data contained in the recruitment application in order to carry out the recruitment process, conducted by the Kozminski University, for the position indicated in the announcement, for the duration of the recruitment.

 

Documents not collected within 3 months from the deadline for submitting offers will be destroyed by a commission.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr-rekrutacja@kozminski.edu.pl