Adiunkt

Wydział Zarządzania i Dowodzenia
Akademia Sztuki Wojennej
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej

Na podstawie art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 49 Statutu Akademii Sztuki Wojennej

ogłasza

otwarty konkurs na stanowisko adiunkta

na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia, w Instytucie Zarządzania, w Katedrze Systemów Zarządzania

w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości

w grupie pracowników: badawczo-dydaktycznych

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie na adres: Akademia Sztuki Wojennej, Al. Chruściela 103, 00-910 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA” lub złożenie w punkcie podawczym ASzWoj, mieszczącym się w Biurze Przepustek ASzWoj, bud. nr 52, lub złożenie w Sekretariacie Dziekana WZiD, mieszczącym się w bud. nr 94 w pokoju nr 121.

  następujących dokumentów:

1. Autoreferat przedstawiający:

 • przebieg pracy zawodowej,
 • wykaz publikacji, realizowanych projektów, organizacji konferencji badań i wystąpień naukowych potwierdzający posiadanie dorobku naukowego   z zakresu reprezentowanej dyscypliny;
 • informacje o doświadczeniu dydaktycznym i naukowym;
 • wykaz pełnionych funkcji;
 • wykaz uzyskanych nagród i wyróżnień.

2. Podanie do Rektora-Komendanta o zatrudnienie w Akademii Sztuki Wojennej

3. Odpisy dyplomu uzyskania stopnia naukowego.

4. Oświadczenie, że Akademia Sztuki Wojennej będzie podstawowym/dodatkowym miejscem zatrudnienia.

5. Oświadczenie dotyczące zdolności do czynności prawnych, niekaralności i korzystania z praw publicznych.

6. Oświadczenie dotyczące pokrewieństwa z bezpośrednim przełożonym.

7. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości;
 • kompetencje do prowadzenia przedmiotów: inżynieria systemów zarządzania, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie środowiskiem, metody i narzędzia zarządzania jakością, certyfikacja systemów zarządzania;
 • dorobek naukowy z zakresu zarządzania i jakości w międzynarodowych czasopismach naukowych, w tym publikacje w czasopismach punktowanych zgodnie z listą MEiN, minimum 3  publikacje za 100 punktów;
 • minimum 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim na studiach pierwszego oraz drugiego stopnia zarówno w języku polskim jak i angielskim;
 • doświadczenie w zakresie aplikowania o granty naukowe oraz uczestnictwa w projektach badawczych;
 • doświadczenie organizacyjne w pracy w zespołach badawczych;
 • doświadczenie w zakresie organizacji konferencji i współpracy międzynarodowej;
 • dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego.

 

Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem: 31.01.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 18.02.2022 r.

Planowane zatrudnienie: od 01.03.2022 r.

 

POUCZENIE:

1. Załączniki ujęte w ogłoszeniu w punktach 4-7 zamieszczone są na stronie Akademii Sztuki Wojennej https://aszwoj.bip.gov.pl/do-pobrania/do-pobrania.html

2. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy
z Akademią Sztuki Wojennej, a stanowi rekomendacje w tym zakresie dla Rektora-Komendanta. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor-Komendant.

3. Akademia Sztuki Wojennej zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę aszwoj.bip.gov.pl.