Adiunkt

Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie
Akademia Leona Koźmińskiego
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi rekrutację na stanowisko:
ADIUNKTA do Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie

Nr ref.: 3/NAUKA/KPiEB/22

Zadania realizowane na stanowiskach:

 • prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
 • praca w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska w roku akademickim,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim, na poziomie licencjackim i magisterskim,
 • opieka nad organizacjami i projektami studenckimi,
 • wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Wymagania wobec kandydata:

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie zarządzania, nauk ekonomicznych, społecznych
  lub dziedzinie pokrewnej,
 • gotowość do pracy w zespole naukowym Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie,
 • gotowość do publikowania w obszarze naukowym Katedry, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości,
 • wymagany dorobek publikacyjny z zakresu przedsiębiorczości lub zarządzania,
 • mile widziane publikacje w wysoko punktowanych krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych,
 • sprecyzowane plany publikacyjne,
 • jasno sprecyzowane plany związane ze składaniem grantów badawczych,
 • doświadczenie w pisaniu wniosków badawczych i udział w realizacji projektów badawczych, grantach finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych,
 • mile widziane prowadzenie projektów badawczych, grantów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych,
 • doświadczenie dydaktyczne, w tym doświadczenie w pracy ze studentami w wersji online oraz hybrydowej,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w środowisku akademickim,
 • mile widziane doświadczenie pozaakademickie, które ma związek z pracą naukowo-dydaktyczną,
 • mile widziane staże na uczelniach zagranicznych / stypendia zagraniczne / prowadzenie wykładów na uczelniach zagranicznych,
 • udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie C1, określonym zgodnie
  z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
 • mile widziana udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie C2,
 • biegła znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć w tym języku, co najmniej na poziomie C1, określnym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
 • znajomość obsługi pakietu Office365 i Microsoft Teams,
 • mile widziana znajomość narzędzi pracy zdalnej (np. MIRO, Socrative, Mural itp.),
 • otwartość na współpracę, komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność prezentacji zainteresowań naukowo-badawczych i dydaktycznych,
 • kreatywność, chęć podejmowania wyzwań naukowych,
 • analizowanie i wyciąganie wniosków,
 • poszanowanie różnic, kultura osobista,
 • motywacja i dyspozycyjność,
 • gotowość do wskazania ALK jako pierwszego miejsca pracy,
 • profile na głównych mediach społecznościowych (LinkedIn, Twitter, Researchgate) lub gotowość
  do ich założenia,
 • dyspozycyjność w zakresie prowadzenia zajęć w wybrane dni tygodnia i w niektóre weekendy.

Oferujemy:

 • umowa o pracę,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze, roczny wymiar zajęć dydaktycznych: 210 godzin,
 • Uczelnia pokrywa koszty aktywnego udziału w czołowych konferencjach międzynarodowych oraz koszty edycji/redakcji językowej prac naukowych kierowanych do międzynarodowych czasopism naukowych,
 • możliwość pozyskania wewnętrznych grantów na pokrycie badań wstępnych/ pilotażowych,
 • pakiet prywatnej opieki medycznej,
 • benefity w ramach świadczeń socjalnych,
 • rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się od 01.09.2022r.
 • przewidywane zatrudnienie jednego pracownika na stanowisku Adiunkta.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego można kierować
do Pani dr Marty Wojtyra-Perlejewska, na adres mailowy: mwojtyra@kozminski.edu.pl lub Pana dr Dariusza Bąk, na adres mailowy: dbak@kozminski.edu.pl

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie:

 • CV, listu motywacyjnego, odpisu dyplomu (skan),
 • wykazu planów publikacyjnych z obszaru zainteresowań badawczych,
 • wykazu publikacji z obszaru zainteresowań badawczych,
 • opisu planów badawczych na najbliższe trzy lata,
 • certyfikatu językowego lub ew. oświadczenia o znajomości języka angielskiego i polskiego ze wskazaniem poziomu znajomości określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego

za pomocą formularza dostępnego na stronie: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=ec281f59485245de904f8488dc321ce9 do 18.05.2022 r.

Uprzejmie informujemy, że przedłużamy termin publikacji ogłoszenia i przyjmowania zgłoszeń do dnia 31.05.2022 r.

Informujemy, że przesyłając zgłoszenie rekrutacyjne zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Akademię Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Kozminski University is looking for candiates to fill in the position of
ASSISTANT PROFESSOR
Department of Entrepreneurship and Business Ethics

Nr ref.: 3/NAUKA/KPiEB/22

These position include the following duties:

 • conducting research works in the scientific area agreed with the Head of the Department,
 • full-time work for the position in the academic year,
 • conducting teaching classes in Polish and English at the undergraduate and graduate level,
 • taking care of student organizations and projects,
 • performing administrative tasks defined by the Head of the Department.

Requirements for the candidate:

 • doctoral degree in the field of management, economic and social sciences or a related field,
 • readiness to work in the research team of the Department of Entrepreneurship and Business Ethics,
 • readiness to publish in the scientific area of the Department, with particular emphasis on entrepreneurship,
 • required publication achievements in the field of entrepreneurship or management,
 • publications in highly scored national and international scientific journals are welcome,
 • clear and specified publication plans,
 • clearly defined plans for submitting research grants,
 • experience in writing research applications and participation in the implementation of research projects, grants financed from domestic and foreign sources,
 • conducting research projects, grants financed from domestic and foreign funds are welcome,
 • teaching experience, including experience in working with students in online and hybrid versions,
 • experience in working in an academic environment is welcome,
 • non-academic experience related to research and teaching is welcome,
 • internships at foreign universities / foreign scholarships / lectures at foreign universities are welcome,
 • proven knowledge of the English language at the C1 level, defined in accordance with the European System of Language Education Description,
 • documented knowledge of English at C2 level is welcome,
 • fluent knowledge of the Polish language that enables conducting classes in this language, at least at the C1 level, defined in accordance with the European System of Language Education Description,
 • knowledge of the use of Office365 and Microsoft Teams,
 • knowledge of remote work tools (e.g. MIRO, Socrative, Mural etc.) is welcome,
 • openness to cooperation, communicativeness,
 • ability to work in a team,
 • the ability to present research and teaching interests,
 • creativity, willingness to take on scientific challenges,
 • analyzing and drawing conclusions,
 • respect for differences, personal culture,
 • motivation and availability,
 • readiness to indicate KU as the first place of work,
 • profiles on major social media (LinkedIn, Twitter, Researchgate) or readiness to set them up,
 • availability to conduct classes on selected days of the week and on some weekends.

 

We offer:

 • contract of employment,
 • full-time employment for the position, the annual amount of teaching load: 210,
 • the university covers the costs of active participation in leading international conferences and the costs of editing / editing the language of scientific papers for international scientific journals,
 • possibility of obtaining internal grants to cover preliminary / pilot studies,
 • private medical care package,
 • benefits as part of social benefits,
 • starting work in the offered position is planned from 01/09/2022,
 • expected employment of one employee in the position.

Any questions and doubts regarding the recruitment announcement can be directed to: Marta Wojtyra-Perlejewska, PhD, to the e-mail address: mwojtyra@kozminski.edu.pl or Dariusz Bąk, PhD to the e-mail address: dbak@kozminski.edu.pl

Persons meeting the above requirements and interested in the offer, please send:

 • CV, cover letter, copy of the diploma (scan),
 • a list of publication plans in the area of research interests,
 • a list of publications in the area of research interests,
 • description of research plans for the next three years,
 • a language certificate or statement on the knowledge of the English and Polish language with an indication of the level of proficiency determined in accordance with the European System for the Description of Languages,

using the form available on the website: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=4c9b275401a143998b3a1cbb734702f1 until 18/05/2022

We would kindly like to inform you that we are extending the deadline for publishing the announcement and accepting your applications until 31/05/2022.

This is to inform you that by submitting your job application, you give your consent for your personal data provided in your application to be processed by Kozminski University, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warsaw for the purpose of the recruitment process managed by Kozminski University, for the position named in the job notice.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr-rekrutacja@kozminski.edu.pl