adiunkt (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

ogłasza konkurs na zatrudnienie adiunkta w Katedrze Systemów Finansowych Gospodarki (nr konkursu WZ/SD-80/2022)

 

na podstawie umowy o pracę na czas określony w grupie badawczo-dydaktycznej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 574

 

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

1.      stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia i finanse lub w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości;

2.      doświadczenie zawodowe w obszarze ubezpieczeń;

3.      zainteresowania naukowe (potwierdzone publikacjami naukowymi) skoncentrowane na obszarze ubezpieczeń;

4.      dorobek naukowy udokumentowany artykułami w recenzowanych czasopismach ujętych w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN oraz publikacjami w książkach opublikowanych w wydawnictwach co najmniej z poziomu I określonych w Komunikacie MEiN w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe;

5.      uczestnictwo i wystąpienia na konferencjach krajowych i międzynarodowych;

6.      doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (ćwiczenia, warsztaty, wykłady), w szczególności z zakresu ubezpieczeń, bankowości i rynków kapitałowych;

7.      znajomość narzędzi ilościowych i jakościowych wykorzystywanych w naukach społecznych;

8.      doświadczenie w pracy organizatorskiej;

9.      doświadczenie w umiędzynarodowieniu wyników badań naukowych;

10.  doświadczenie w realizacji projektów badawczych lub komercyjnych;

11.  biegła znajomość języka polskiego i angielskiego.

 

Warunki stanowiskowe:

1.      Nazwa stanowiska: adiunkt;

2.      Grupa pracowników: badawczo – dydaktyczna;

3.      Dyscypliny naukowe, w której kandydat będzie prowadził badania: nauki społeczne w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości lub ekonomii i finanse;

4.      Obowiązki badawcze: prowadzenie badań naukowych, pozyskiwanie środków na badania naukowe, publikowanie wyników badań i punktowanych czasopismach i monografiach, doskonalenie warsztatu badawczego;

5.      Obowiązki dydaktyczne: prowadzenie zajęć dydaktycznych po polsku i po angielsku, doskonalenie warsztatu nauczyciela akademickiego;

6.      Obowiązki organizacyjne: udział w procesach akredytacji międzynarodowych, organizacja konferencji, seminariów, warsztatów;

 

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

·         podanie skierowane do JM Rektora UW;

·         list motywacyjny skierowany do Komisji Konkursowej;

·         życiorys naukowy lub CV świadczące o spełnieniu wyżej opisanych warunków;

·         kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony UW – https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/

·         kopię dyplomu doktora;

·         wykaz publikacji;

·         oświadczenie, że Uniwersytet Warszawski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku zatrudnienia kandydata (do pobrania ze strony UW);

·         oświadczenie potwierdzające, że kandydat przystępujący do konkursu zapoznał się
i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko badawczo – dydaktyczne udostępnione na stronie internetowej UW;

·         informację o przetwarzaniu danych osobowych – klauzula informacyjna oraz klauzula zgody (do pobrania ze strony UW).

 

Zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy przesłać na adres:

Dziekanat Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego: wz@wz.uw.edu.pl lub Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa. Pok. 207B w terminie do dnia 1 lipca 2022 r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej do 15 lipca 2022 r.

 

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Wydział Zarządzania UW zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.

 

 Dziekan

Wydziału Zarządzania UW

 /prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz/

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wz@wz.uw.edu.pl