Adiunkt badawczo – dydaktyczny

  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

OTWARCIE KONKURSU: 28.05.2021

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021 r. poz. 478).

Wymagania:

Od kandydata/kandydatki oczekujemy predyspozycji do prowadzenia badań o profilu biofizycznym, rozwijanych w Zakładzie Biofizyki Instytutu Fizyki Doświadczalnej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Kandydat/kandydatka powinien mieć wysokie kwalifikacje specjalistyczne, udokumentowane publikacjami, pozwalające na efektywną pracę naukowo-badawczą w zakresie biofizyki w ramach interdyscyplinarnych zespołów badawczych Oczekujemy również aktywności w pozyskiwaniu środków finansowych na badania oraz gotowości do współpracy z innymi ośrodkami naukowymi, jeżeli tematyka badań to uzasadnia. Kandydat/kandydatka musi mieć co najmniej stopień doktora fizyki, chemii, biologii lub dziedziny pokrewnej. Od kandydata/kandydatki oczekujemy predyspozycji do pracy dydaktycznej ze studentami specjalności związanych z biofizyką, oraz stałej troski o podnoszenie poziomu zajęć i dbałości o powiązanie dydaktyki z najnowszymi wynikami badań. Wybrany kandydat/kandydatka będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne na Wydziale Fizyki UW związane ze stanowiskiem adiunkta badawczo-dydaktycznego (ang. adjunct lecturer) w ramach pensum w wysokości 210 godzin rocznie.

Wybrany kandydat/kandydatka zostanie zatrudniony(a) od dn. 1 października 2021 roku w pełnym wymiarze etatu na okres 4 lat, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony po pozytywnej ocenie okresowej.

 

COMPETITION OPENING DATE: 28.05.2021

The candidates have to conform to the conditions stated in art. 113 of Higher Education Law dated 20.07.2018 (Journal of Laws of the Republic of Poland 2021, item 478).

The requirements:

A candidate must demonstrate strong commitment to the research in biophysics being developed and carried out in the Division of Biophysics, Institute of Experimental Physics, Faculty of Physics of the University of Warsaw. He/she should have high quality skills as well as practical experience in biophysical research (documented by publications) and qualifications to effectively communicate with collaborators within multidisciplinary research groups. The candidate is also expected to be active in gaining externally funded research grants, and to carry out the research work in collaboration with good external laboratories if the research profile requires this. The candidate should have PhD in science (physics, chemistry, biology or similar). The candidate is expected to have experience/commitment for teaching students in the field of biophysics. He/she is expected to continuously increase the quality of teaching and to relate teaching with recent scientific achievements. The successful candidate will be teaching at the Faculty of Physics, University of Warsaw. The teaching duties assigned to the position of adjunct lecturer (in Polish “adiunkt”) are at the level of 210 hours per academic year.

The successful candidate will be employed for a period of 4 years, starting from October 1st, 2021, with a possibility for extension to permanent position in case of a positive periodic evaluation.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ifd@fuw.edu.pl