adiunkt badawczo – dydaktyczny

  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Opis stanowiska

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Wymagane  kwalifikacje:

·         stopnień doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka,

·         zainteresowania naukowe w zakresie technologii rekultywacji gruntów, chemii i toksykologii oraz zdolności do ich rozwijania,

·         doświadczenie dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu chemii, toksykologii, technologii w inżynierii i ochronie środowiska oraz przedmiotów pokrewnych,

·         doświadczenie w zakresie pracy w laboratorium chemicznym potwierdzone publikacjami naukowymi,

·         znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie artykułów naukowych i prowadzenie zajęć dydaktycznych,

·         dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach recenzowanych (w tym min. 10 publikacji z IF – Web of Science Core Collection)

·         aktywność naukowa i projektowa o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także inne aktywności związane z podnoszeniem swoich kwalifikacji naukowych i zawodowych  (np. udział w specjalistycznych szkoleniach, warsztatach, konferencjach naukowych)

·         pozytywna opinia komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych,

·         umiejętność pracy w zespole,

·         samodzielność i dyscyplina pracy,

·         wysokie kompetencje społeczne i komunikatywność,

·         osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej.

Szczegóły ogłoszenia znajdują się w linku poniżej.

Załączniki