Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Orientalistyczny
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: literaturoznawstwo

Dziekan

Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Japonistyki Wydziału Orientalistycznego UW.

Liczba miejsc- jedno.

Wymiar etatu – 1/1 etatu

Okres zatrudnienia – od 01.10. 2023 r. na czas określony

 

Od kandydata na to stanowisko wymagamy:

1.       Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwo

2.       Bardzo dobra znajomość języka japońskiego

3.       Specjalizacja: Literaturoznawstwo, teatrologia i antropologia kultury; transdyscyplinarne badania nad tradycyjnymi japońskimi performansami kulturowymi, ze szczególnym uwzględnieniem teatru kabuki (profesjonalnego i amatorskiego) i jego miejsca w kontekście kulturowym (literatura, religia); recepcja polskiego teatru i teatrologii w Japonii

4.       Aktywność naukowa w powyższej specjalizacji: publikacje, organizacja i udział w konferencjach międzynarodowych i krajowych

5.       Udokumentowana współpraca międzynarodowa (w tym z Japonią)

6.       Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (japonistyka) na wyższej uczelni, w tym seminarium licencjackiego w zakresie literaturoznawstwa i kulturoznawstwa (jako promotor i recenzent prac)

7.       natywna znajomość języka polskiego

 

Podstawowe obowiązki

·         zajęcia dydaktyczne w Katedrze Japonistyki Wydziału Orientalistycznego

·         praca badawcza w dyscyplinie Literaturoznawstwo

 Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:

 

·         podanie o zatrudnienie;

·         kopia dyplomu magistra lub doktora;

·         życiorys naukowy;

wykaz osiągnięć dydaktycznych i naukowych;
·         kwestionariusz osobowy

do pobrania na stronie: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/;

informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych do pobrania na stronie: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/;
oświadczenie o podstawowym miejscu pracy do pobrania na stronie: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/;
oświadczenie o akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim do pobrania w Dziekanacie Wydziału Orientalistycznego UW;
opinia nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł lub stopień naukowy;
inne dokumenty mające znaczenie dla sprawy /z inicjatywy kandydata/.
 

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Dokumenty będą przyjmowane w Dziekanacie Wydziału Orientalistycznego UW w godz. 09.00-16.00 z wyjątkiem sobót i dni świątecznych do dnia 12 czerwca 2023 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 26 czerwca 2023 r. Informacja o wynikach konkursu będzie przesłana droga elektroniczną.

 

 

 

Dean

 

of the Faculty of Oriental Studies of the University of Warsaw announces a competition for the post of Assistant Professor in a group of research and teaching staff at the Chair of Japanese Studies of the Faculty of Oriental Studies.

 

Number of posts – one, fulltime position, from 01.10.2023 – definite time

 

We require from the candidate for this position:

1. PhD degree in humanities (literature studies)

2. A very good knowledge of Japanese

3. Specialization: Literature and theater studies, anthropology of culture; transdisciplinary research on traditional Japanese cultural performances, with particular emphasis on kabuki theater and its place in the cultural context (literature, religion); reception of Polish theater and theater studies in Japan

4. Scientific activity in the above specialization: publications, organization and participation in international and national conferences

5. Documented international cooperation (including Japan)

6. Experience in conducting didactic classes (Japanese studies) at the university, including a bachelor’s seminar in the field of literature and cultural studies (as a promoter and reviewer of diploma theses)

7. Polish language – mother tongue

 

Basic duties

• didactics in the Chair of Japanese Studies of the Faculty of Oriental Studies

• research in the Literature studies

 

The candidates should submit the following documents:

 

·         application for employment;

·         MA or Ph.D. diploma (copy);

·         scientific biography;

·         list of didactic and scientific achievements;

·         personal questionnaire for download at:

https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/

·         Information regarding the processing of personal data to be downloaded from: : https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/

·         a statement about the basic workplace to be downloaded from: : https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/

·         declaration of acceptance of the rules for conducting competitions for the position of an academic teacher at the University of Warsaw available at the Dean’s Office of the Faculty of Oriental Studies of the University of Warsaw;

·         opinion of an academic teacher holding a title or academic degree;

·         other documents relevant to the case / on the initiative of the candidate /.

 

The competition is the first stage specified in the Statute of the University of Warsaw for the recruitment procedure as an academic teacher, and its positive resolution is the basis for further proceedings.

The documents will be accepted at the Dean’s Office of the Faculty of Oriental Studies at the University of Warsaw 09.00-16.00 except Saturdays and public holidays until June 12, 2023.

The competition will be resolved by June 26, 2023 r. Information about the results of the competition will be provided by e-mail.

 

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na e.szczerkowska@uw.edu.pl