Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

INSTYTUCJA: SGGW w Warszawie, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Katedra Dietetyki, Zakład Dietetyki

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: adiunkt badawczo-dydaktyczny

DYSCYPLINA NAUKOWA: technologia żywności i żywienia, dietetyka, nauki o zdrowiu, biologia, diagnostyka laboratoryjna

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 01.06.2021r

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 01-14.07.2021r

DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 15.07.2021r

LINK DO STRONY:

I. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

https://bip.sggw.edu.pl/oferty-pracy/ w kategorii „Oferty pracy”

II. Ministerstwa Edukacji i Nauki

https://bazaogloszen.nauka.gov.pl/ w kategorii biuro ogłoszeń
III. Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/signUpOrganisation z zachowaniem przy logowaniu stosownej nazwy organizacji, np.:
Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Institute of Human Nutrition Sciences

 

Przewidywana data rozpoczęcia pracy: 01.09.2021

Rodzaj kontraktu: do określenia po rozstrzygnięciu konkursu

Praca w wymiarze: pełnego etatu

Miejsce pracy: Pracownia Badania Metabolizmu Człowieka, Katedra Dietetyki, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, SGGW w Warszawie(ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa) 

SŁOWA KLUCZOWE: dietetyka, żywienie człowieka, metabolomika, nauki o zdrowiu

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

·         stopień naukowy doktora w dyscyplinie: technologia żywności i żywienia lub nauki o zdrowiu lub nauki biologiczne,

·         udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji w renomowanych czasopismach naukowych, w tym min. 4. publikacje z listy JCR,

·       doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,

·       dobra znajomość języka polskiego oraz angielskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych,

·         doświadczenie  w badaniach z zakresu wykorzystania chromatografii, w tym sprzężonej ze spektrometrią mas.

      Kandydat powinien być osobą kreatywną, zaangażowaną w  planowanie i realizację badań naukowych oraz gotową do pogłębiania wiedzy. Mile widziane będą uprawnienia do pobierania materiału biologicznego.

 

Kandydaci są proszeni o złożenie w terminie 01-14.07.2021r, w Sekretariacie Katedry Dietetyki Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW następujących dokumentów:

·         podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW,

·         kwestionariusz osobowy z dwoma zdjęciami,

·         życiorys

·         list motywacyjny

·         listy rekomendacyjne

·         kopie dyplomów, certyfikatów

·         referencje od pracodawcy(ów)/promotora(ów)

·         wykaz opublikowanych prac

·         oświadczenie kandydata (na specjalnym druku), że m.in. spełnia wymogi określone w art. 109 ust. 1 w/w ustawy oraz, że SGGW będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy (druki wydaje Dział Spraw Osobowych).

·         klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

Wybrane osoby zostaną poproszone na rozmowy kwalifikacyjne.

KONTAKT: tel. 22 5937017, mail lucyna_kozlowska@sggw.edu.pl

 

 

Aplikację zawierającą wymienione dokumenty proszę przesłać na adres:

dr hab. Ewa Lange, prof. SGGW

Katedra Dietetyki

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na lucyna_kozlowska@sggw.edu.pl