adiunkt badawczo-dydaktyczny

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w ustawie  z dnia 20 lipca 2018 r Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021, poz. 478 t.j. ze zm. art. 113) oraz odpowiadające poniższym kryteriom kwalifikacyjnym:

Wymagane kryteria:

1)     posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych
lub społecznych;

2)     dorobek naukowy z obszaru marketingu i funkcjonowania rynku , w tym co najmniej jednej publikacji naukowej opublikowanej w latach 2019-2021 uwzględnianej w ewaluacji działalności naukowej, za którą zgodnie z odrębnymi przepisami można uzyskać nie mniej niż 20 punktów;

3)     zainteresowania badawcze skoncentrowane na zachowaniach konsumentów, kształtowaniu strategii rynkowych i  badaniach rynkowych;

4)     udział z referatem w dwóch konferencjach naukowych, w tym co najmniej jednej międzynarodowej;

5)     co najmniej trzyletnie doświadczenie dydaktyczne na studiach I stopnia, II stopnia lub równoważnych, mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć na studiach podyplomowych;

6)     bardzo dobra znajomość języka polskiego i języka angielskiego pozwalająca na swobodne prowadzenie wykładów w tych językach,

7)     możliwość podjęcia zajęć z początkiem semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022.

Wymagane dokumenty:

1)     podanie do Rektora z dopiskiem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko adiunkta w Instytucie Zarządzania Wartością w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie”,

2)     CV z uwzględnieniem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

3)     odpis dyplomu magistra lub dokument równoważny,

4)     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5)     oświadczenie osoby przystępującej do konkursu,

6)     klauzula RODO dla kandydatów na stanowiska nauczycieli akademickich.

Formularze do pkt. 4-6 dostępne są na stronie http://administracja.sgh.waw.pl/pl/DSP/sprawy

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na jn22301@sgh.waw.pl