Adiunkt (badawczo-dydaktyczny)

  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

ogłasza konkurs na zatrudnienie adiunkta w Katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania

na podstawie umowy o pracę – 1 etat

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 478).

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

1.      Stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości lub nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu lub nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia uzyskany w renomowanej uczelni krajowej lub zagranicznej;

2.      Zainteresowania naukowe (potwierdzone publikacjami naukowymi i rozprawą doktorską) skupiające się na organizacji i zarządzaniu, w szczególności na społecznej odpowiedzialności biznesu i sustainability w biznesie;

3.      Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (ćwiczenia, warsztaty, szkolenia, wykłady) w szczególności dotyczących organizacji i zarządzania, społecznej odpowiedzialności biznesu, zarządzania operacyjnego;

4.      Doświadczenie w pracy organizatorskiej w renomowanej szkole wyższej (szczególnie organizacja  programów edukacji menedżerskiej (dla kadry zarządzającej) i udział w procesach akredytacji międzynarodowych dla szkół biznesu (EQUIS, AACSB, AMBA) etc.);

5.      Doświadczenie w kierowaniu projektami finansowanymi ze źródeł zewnętrznych, aktywny udział w projektach naukowych w charakterze badacza, umiejętność pozyskiwania środków na badania ze źródeł zewnętrznych;

6.      Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego.

Warunki stanowiskowe:

1.      Nazwa stanowiska: adiunkt

2.      Grupa pracowników: badawczo – dydaktyczna

3.      Dyscyplina naukowa, w której kandydat będzie prowadził badania: nauki społeczne w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości

4.      Obowiązki badawcze: prowadzenie badań naukowych, kierowanie projektami naukowymi, pozyskiwanie środków na badania naukowe, publikowanie wyników badań w punktowanych czasopismach i monografiach, doskonalenie warsztatu badawczego

5.      Obowiązki dydaktyczne: prowadzenie zajęć dydaktycznych po polsku i po angielsku, prowadzenie zajęć za granicą, doskonalenie warsztatu nauczyciela akademickiego

6.      Obowiązki organizacyjne: udział w procesach akredytacji międzynarodowych, organizacja konferencji, seminariów, warsztatów.

 

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

·         podanie skierowane do JM Rektora UW,

·         list motywacyjny skierowany do Komisji Konkursowej,

·         życiorys naukowy lub CV świadczące o spełnieniu wyżej opisanych warunków

·         kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony UW – http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/

·         kopię dyplomu doktora,

·         wykaz publikacji,

·         oświadczenie, że Uniwersytet Warszawski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku zatrudnienia kandydata (do pobrania ze strony UW),

·         oświadczenie potwierdzające, że kandydat przystępujący do konkursu zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko badawczo – dydaktyczne udostępnione na stronie internetowej UW

·         informację o przetwarzaniu danych osobowych  – klauzula informacyjna oraz klauzula zgody (do pobrania ze strony UW)

 

Zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy przesłać na adres:

Dziekanat Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego: wz@wz.uw.edu.pl

lub Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa. Pok. 207B

w terminie do dnia 2 lipca 2021 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej do dnia 7 lipca 2021 r.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Wydział Zarządzania UW zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wz@wz.uw.edu.pl