Adiunkt (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Nauk Historycznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Od kandydata oczekuje się gotowości do prowadzenia lektoratu języka łacińskiego oraz zajęć dydaktycznych w zakresie historii starożytnej oraz innych zagadnień w obrębie dyscypliny „Historia”.

Oczekuje się ponadto pełnej dyspozycyjności w realizacji zadań organizacyjnych zleconych przez przełożonych w ramach funkcjonowania Wydziału Nauk Historycznych, a także gotowości do stałego podnoszenia kompetencji poprzez uczestnictwo w szkoleniach lub kursach (w szczególności tych organizowanych przez UKSW).

 

A candidate is expected to be able to carry out a course of Latin as well as academic courses on the field of ancient history and other fields of history. Furthermore, a candidate is expected to be able to conduct any organizational task given by superiors in the Faculty of Historical Sciences. A candidate should be ready for personal development by participation in courses for academic staff in particular that organized by Cardinal Stefan Wyszyński University.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone na podstawie art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) i w Statucie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, oraz posiada:

 

–  stopień naukowy/tytuł naukowy: doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie “Historia” lub pokrewnych

–  tytuł zawodowy magistra filologii klasycznej

–  udokumentowany dorobek naukowy z zakresu historii i literatury greckiej późnego antyku (w szczególności w czasopismach z listy Ministra Nauki przypisanych do dyscypliny „Historia”)

–  bardzo dobrą znajomość języka łacińskiego i języka starogreckiego, potwierdzoną publikacjami naukowymi i doświadczeniem dydaktycznym

–  doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w zakresie późnego antyku

–  doświadczenie w prowadzeniu zajęć uniwersyteckich z zakresu historii i kultury greckiej

–  doświadczenie w realizacji projektów grantowych NCN/NPRH

–  bardzo dobrą znajomość języka angielskiego, potwierdzoną publikacjami naukowymi, wystąpieniami na konferencjach naukowych i realizacją innych projektów wydawniczych w obszarze historii starożytnej

–  doświadczenie w pracy edytorskiej w zakresie publikacji naukowych w dyscyplinie „Historia”

–  doświadczenie w realizacji pobytów badawczych za granicą

–  doświadczenie w pracy organizacyjnej na uczelni wyższej

–  biegłą znajomość języka polskiego

 

Dodatkowym atutem będzie:

  – uczestnictwo programie Erasmus+

  – wysoka ocena rozprawy doktorskiej (dyplom z wyróżnieniem)

Zastrzega się, że osiągnięcia i doświadczenia kandydata będą oceniane z uwzględnieniem etapu rozwoju kariery naukowej.

 

 

 

Terms and requirements:

– PhD degree in History or related discipline

– Master’s degree in Classics (classical philology)

– academic publications on the field of history and literature of the Greek Late Antiquity (in particular in academic journals from the list of Polish Ministry of Science affiliated to the discipline of History)

– fluency in Latin and Ancient Greek attested by academic publications and experience in lecturing

– experience in conducting academic research on the field of the Late Antiquity

– experience in lecturing on the field of Greek history and culture

– experience in carrying out scientific projects financed by NSC/NPDH

– fluency in English, attested by academic publications, papers delivered during international academic conferences, carrying out other publishing projects on the field on ancient history

– experience in editorial work on the field of academic publications in the discipline of “History”

– experience in conducting academic research abroad

– experience in organizational work at university

– fluency in Polish

 

Additional advantages:

–  a participation in an Erasmus Programme

–  PhD with honors

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wnhs@uksw.edu.pl