Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Architektury
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: architektura i urbanistyka

Wymagania:

1)   ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;

2)   posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie architektura i urbanistyka;

3)   bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego;

4)   profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Katedry Projektowania Konstrukcji, Budownictwa i Infrastruktury Technicznej;

5)   znajomość zakresu i sposobu prowadzenia badań teoretycznych i doświadczalnych
z obszaru problematyki budownictwa, proekologicznych technologii budowlanych potwierdzona publikacjami naukowymi przynależnymi do dyscypliny architektura i urbanistyka;

6)   znajomość zagadnień związanych z fizyką budowli, ekologią i technologiami energooszczędnymi w projektowaniu architektonicznym, budownictwem;

7)   umiejętność organizacji zadań związanych z dydaktyką oraz pracy w zespole;

8)   doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim;

9)   gotowość do podjęcia pracy badawczej w zespole interdyscyplinarnym.

Wymienione  dokumenty należy składać w terminie do dnia 06.08.2021 r. w Biurze Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, przy ul. Koszykowej 55, 00-659, w Warszawie, pokój 3c, tel. /fax: 22 628 28 87  tel. w: 52 24, e-mail:  sekretariat.arch@pw.edu.pl 

Bliższych informacji udziela: prof. dr hab. inż. Hanna Michalak poprzez: obsługa administracyjna – Biuro Dziekana, sekretariat.arch@pw.edu.pl tel. 22 628 28 87. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 21.09.2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.