Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Instytut Ekonomii i Finansów
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Adiunkt badawczo-dydaktyczny – ekonomia i finanse

Instytucja Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Instytut Ekonomii i Finansów

Informacja o konkursie:

INSTYTUT EKONOMII I FINANSÓW

STANOWISKO: adiunkt badawczo-dydaktyczny (ze stopniem naukowym doktora)

KATEDRA EKONOMIKI I ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW

TRYB KONKURSU: konkurs jednoetapowy

LICZBA ETATÓW: 1

DZIEDZINA: nauki społeczne

DYSCYPLINA: ekonomia i finanse

 

MIEJSCA OGŁOSZENIA KONKURSU:

I. Strona internetowa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: https://www.sggw.pl/ w kategorii „Oferty pracy”

II. Strona internetowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/

III. Strona internetowa Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców https://euraxess.ec.europa.eu/

 

SŁOWA KLUCZOWE: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych, planowanie w przedsiębiorstwie, struktura podstawowych czynników produkcji, technologie produkcji, efektywność procesów wytwórczych.

 

OPIS:

Kandydat/kandydatka ubiegający/ubiegająca się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.) i w Statucie Uczelni (Załącznik do uchwały Nr 84 – 2018/2019 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie).

Od kandydata/kandydatki oczekuje się:

a)        posiadania co najmniej stopnia doktora w dyscyplinie ekonomia/ekonomia i finanse,

b)        opublikowania czterech publikacji naukowych lub monografii naukowych, w tym co najmniej dwóch w czasopismach naukowych ogłoszonych w wykazie, o którym mowa w § 87 ust. 1 pkt 1, lub w części A lub C wykazu, o którym mowa w § 87 ust. 1 pkt 2,

c)        w ciągu ostatnich czterech lat uzyskania z działalności naukowej łącznej liczby punktów przyznawanych za publikacje naukowe lub monografie naukowe o co najmniej 50% wyższą ponad próg ustalony przez Rektora dla ostatnio zajmowanego przez tę osobę stanowiska zgodnie z odpowiednim zarządzeniem Rektora w sprawie minimalnej liczby punktów niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny działalności naukowej i organizacyjnej nauczyciela akademickiego w SGGW,

d)        uzyskania pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW – uzyskania pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w jednostce, w której ubiega się o zatrudnienie,

e)        posiadania udokumentowanej co najmniej dobrej znajomości języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych,

f)         kierowania projektem badawczym lub też złożenia projektu badawczego w konkursie do instytucji finansujących badania,

g)        dorobku publikacyjnego z zakresu: ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw agrobiznesu w tym przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych, efektywności inwestycji w przedsiębiorstwach, planowania i programowania rozwoju przedsiębiorstw, struktury kapitału.

h)        posługiwania się językiem polskim i angielskim w stopniu umożliwiających prowadzenie zajęć dydaktycznych.

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć w sekretariacie Instytutu Ekonomii i Finansów (budynek 7, pokój 103):

·           podanie o zatrudnienie na ww. stanowisku kierowane do JM Rektora SGGW,

·           kwestionariusz osobowy,

·           życiorys,

·           odpis dyplomu doktorskiego,

·           wykaz prac opublikowanych lub przyjętych do druku,

·           niezbędne dokumenty potwierdzające spełnianie przez Kandydata/(kę) wymagań zawartych w treści ogłoszenia.

·           oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez SGGW

·           oświadczenie kandydata/kandydatki, że spełnia wymogi określone w art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) oraz oświadczenie, że SGGW w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ww. ustawy.

 

DATA OGŁOSZENIA: 16/07/2021
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16/08/2021

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Ekonomii i Finansów, ul. Nowoursynowska 166,

02-787 Warszawa, budynek 7, pok. 103, nr tel.: 022 59 34 007.

lub elektronicznie: ieif@sggw.edu.pl.

Osoba do kontaktu:

Anna Ruchniewicz

keiop@sggw.edu.pl lub anna_ruchniewicz@sggw.edu.pl Instytut Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie, budynek 7 pokój 103.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: III kwartał 2021 r.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko adiunkta przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ieif@sggw.edu.pl