adiunkt badawczo-dydaktyczny

CMT SGGW
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: weterynaria

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).
Wymagane kwalifikacje:
• stopień naukowy: doktora lub doktora habilitowanego lub tytuł zawodowy lekarza lub magistra inżyniera w dziedzinie nauk weterynaria, medycyna, medycyny translacyjnej, medycyny, biologii molekularnej, biotechnologii w zakresie chorób zwierząt lub pokrewnych
• znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie w stopniu umożliwiającym pisanie publikacji ;
• doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim;
• samodzielność w prowadzeniu badań naukowych;
• wiedza i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych

dorobek publikacyjny w postaci recenzowanych artykułów naukowych (dodatkowy atut);
• mile widziane będzie odbycie naukowego stażu za granicą w ośrodkach naukowych lub widoczna aktywność naukowa o zasięgu międzynarodowym;
• znajomość pakietu Ms Office;
• umiejętność pracy w zespole,
• opublikowanie co najmniej 4 monografii lub artykułów w wysoko punktowanych czasopismach naukowych ujętych w odpowiednich wykazach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w tym min. dwie publikacje z IF – Web of Science Core Collection);
• kierowanie projektem badawczym w przeszłości lub obecnie, lub też złożenie projektu badawczego w konkursie do instytucji finansujących badania;
 Wymagane dokumenty:
– podanie do JM Rektora o zatrudnienie na ww. stanowisko;
– życiorys zawodowy;
– poświadczony odpis dyplomu doktora lub doktora habilitowanego lub poświadczony odpis dyplomu magistra inżyniera;
– wykaz artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku;
– niezbędne dokumenty potwierdzające pozostałe wymagania;
– oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, które można uzyskać: e-mail: cmt@sggw.edu.pl
Miejsce składania dokumentów:
– osobiście: Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 100, 02-797 Warszawa, pok. 114 lub
– elektronicznie: cmt@sggw.edu.pl
Dodatkowe informacje o warunkach pracy można uzyskać pod nr tel. +48 22 59 33 820.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).”

Klauzula informacyjna:
Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią
w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na w/w stanowisko przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwana dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na cmt@sggw.edu.pl