Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Instytut Medycyny Weterynaryjnej – Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: weterynaria

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Medycyny Weterynaryjnej, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, Katedra Nauk Fizjologicznych

STANOWISKO: ADIUNKT BADAWCZO-DYDAKTYCZNY

LICZBA STANOWISK: 1

DZIEDZINA NAUKI: nauki rolnicze, dyscyplina weterynaria

DATA OGŁOSZENIA: 08.10.2021

PUBLIKACJA DO: 19.11.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19.11.2021

LICZBA ETATÓW: 1

E-MAIL LUB URL DO REKRUTACJI: knf@sggw.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: weterynaria, fizjologia zwierząt, biologia komórki, biochemia

 

OPIS OGŁOSZENIA:

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o w/w stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.), w Statucie Uczelni (zał.2) oraz Uchwale Nr 51 – 2017/2018 Senatu SGGW z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

Poszukiwany jest kandydat (-tka), który charakteryzuje się następującymi cechami:

·         Posiada stopień naukowy doktora w dyscyplinie weterynaria lub pokrewnej

·         Posiada udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach naukowych indeksowanych w bazie JCR,

·         Posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu fizjologii zwierząt

·         Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami

·         Posiada doświadczenie w stosowaniu metod badawczych z zakresu biologii komórki, biologii molekularnej, fizjologii i patofizjologii zwierząt

·         Posiada dobrą znajomość języka angielskiego umożliwiającą samodzielne pisanie prac naukowych, prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku oraz czynne uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych.

·         Posiada doświadczenie w kierowaniu projektem badawczym w przeszłości lub obecnie, lub też ma udokumentowane doświadczenie w aplikowaniu o projekty badawcze finansowane przez instytucje zewnętrzne (m.in. NCN, NCBiR),

Do obowiązków kandydata (-tki) będzie należało prowadzenie badań naukowych, pozyskiwanie funduszy na badania naukowe, działalność organizacyjna, prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z fizjologią zwierząt na kierunku Weterynaria w SGGW.

Osoby przystępujące do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

1. Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW,

2. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie weterynaria lub w dyscyplinach pokrewnych

3. Kwestionariusz osobowy,

4. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej oraz osiągnięć naukowych w tym wykaz realizowanych projektów oraz wykaz publikacji,

5. Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).

6. Pozytywna opinia komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach

Ponadto osoby spoza uczelni składają dodatkowo:

1. Opinię z ostatniego miejsca pracy,

2. Świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu

 

Miejsce składania dokumentów: sekretariat Katedry Nauk Fizjologicznych lub Sekretariat Instytutu Medycyny Weterynaryjnej

Dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

lub wysłać elektronicznie na adres e-mail: knf@sggw.edu.pl , imw@sggw.edu.pl,

 

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Zatrudnienie nastąpi z dniem: 15.12.2021

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl.

Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na knf@sggw.edu.pl