adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Chemiczny
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

Tematyka badawcza w najogólniejszym zarysie dotyczyć będzie syntezy mało- i wielkocząsteczkowych związków elektroaktywnych wykazujących specyficzne właściwości fizyczne takie jak przewodnictwo elektryczne, elektroluminescencja, elektrochromism etc. Zastosowania tych związków wymagają dokładnego zbadania ich struktury cząsteczkowej i nadcząsteczkowej metodami dyfrakcji rentgenowskiej, a także określenia ich zdolności do samoorganizacji poprzez określenie uporządkowania monowarstw metodą skaningowej mikroskopii skaningowej. Pełna charakterystyka wymaga również zbadania ich właściwości elektrochemicznych, a także spektroelektrochemicznych (UV-vis-Raman, EPR) oraz ruchliwości nośników ładunku dla różnych stopni utlenienia. Nowe półprzewodniki i przewodniki organiczne zastosowane będą jako składniki warstw aktywnych w organicznych tranzystorach polowych, ogniwach fotowoltaicznych, diodach elektroluminescencyjnych oraz urządzeniach elektrochromowych.

Od kandydata oczekuje się dużego doświadczenia w syntezie związków organicznych, w tym heterocyklicznych, znajomości metod elektropolimeryzacji i kopolimeryzacji kondensacyjnej odpowiednio funkcjonalizowanych monomerów, a także znajomości elektrochemii i spektroelektrochemii. Osoba aplikująca powinna również mieć pewne doświadczenie w wytwarzaniu prototypowych organicznych urządzeń elektronicznych we współpracy z elektronikami i fizykami. Ważna jest umiejętność pracy w interdyscyplinarnych zespołach badawczych, pozyskiwania subwencji badawczych. Konieczna jest również zdolność do prowadzenia wykładów i zajęć laboratoryjnych z dziedziny preparatyki i badania właściwości materiałów i nanomateriałów, a także umiejętność właściwego formowania dyplomantów na etapie prac inżynierski oraz magisterskich.

Wymienione dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Chemicznego, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, pok. 162, tel.: (+48 22) 234-7507 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.06.2022
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: Kierownik Katedry  Chemii i Technologii Polimerów prof. dr hab. inż. Paweł Parzuchowski, Gmach Technologii Chemicznej, ul. Koszykowa 75 3, 00‑662 Warszawa, pok. 247, tel.: (+48 22) 234-7317 e-mail: pawel.parzuchowski@pw.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.